تازه ها :

May 2016

دیپلوم شناس

چاشت روز، دروازۀ حویلیم سخت سخت کوبیده شد. سرخکانِ ترس تمام وجودم را فراگرفت و با خودم گفتم:« تباه شدم، سهم والی و قومندان نرسیده، به گمانم سگ های تریاکی را فرستاده که شیره و شربتم را چپه کنند.» با این وسوسه، چلپاسه وار به سوی در دویدم؛ تا دروازه را گشودم، سرخکانم فرار کرد و فریاد زدم: ـ آه ... بیشتر بخوانید »

بعضی واژه ها باید اعادۀ حیثیت شوند

“باری نوشته بودم که بعضی واژه ها باید اعادۀ حیثیت شوند، بعداً شماری آمدند دشنام پشت دشنام و اتهام پشت اتهام بود که به من روا می داشتند. این روزها واژۀ شهید بار دیگر ماجرا هایی پدید آورده است. می خواهم بگویم در چند دهۀ اخیر سیاست های ایدیولوژیک، چرکین ، انحصار گرانه و حکومت های وابسته به آیدیولوژی و ... بیشتر بخوانید »

آموزش نظری و علمی آتوکد (AutoCAD 2009)

انجنیر د.احمدشیرزاد تحصیلات ابتداییه و متوسطه رادرشهر باستانی بُست، تحصیلات ثانوی را در لیسه غازی کابل به پایان رسانیده  وفارغ التحصیل سال 1351 از لیسه عالی پغمان میباشد وسپس بمدت یکسال در وزارت فوایدعامه کار کرده است. درسال 1353 وارد دانشکده پولیتخنیک دانشگاه کابل شد ودر سال 1357 از رشته ساختمانی به درجه ممتازفارغ گردید. بعد از فراغت در دستگاه ... بیشتر بخوانید »

طب در گسترهٔ تاریخ

ز یستنامه پو هندوی دوکتور محمد انور ترابی فرزند محمداکبر متولد سال 1318 هجری خورشیدی در و لایت هرا ت میباشد. نامبرده تعلیما ت ا بتدایی را در مکتب واعظ کاشفی ولایت هرات به انجا م رسانیده ا ست و سپس از لیسه نظامی کابل به در جه عالی فرا غت حا صل نموده شامل فاکولته طب دا نشگاه کا بل گردیده ... بیشتر بخوانید »

آبِ کابل

    در سه بخش برگرفته از ویبسایت شاهمامه www.shahmama.com ======= بیشتر بخوانید »

استفادۀ معقول و دوامدار از منابع آب و انرژی آبی افغانستان

داکتر حنان روستایی المان، 92 می 9026 1 طرح مسأله : – آب آن مادۀ حیاتی و منبع انرژیست که اساس و زیربناى حیات، صنعت و ترقى را در یك كشور تشكیل مى دهد. ضرورت به آب در افغانستان روز به روز بیشتر می گردد، زیرا از یک جانب نفوس مملکت به سرعت زیاد می شود و از جانب دگر ... بیشتر بخوانید »

در حوزۀ خشونت شناسی

نصیرمهرین بخشی ازکارنامه های توپ قسمت اول فهرست بخشی از کارنامه های توپ معرفی توپ پراندن انسان از دهن توپ نمونه های تاریخی انگیزۀ توسل به چنین وسیلۀ اعدام منابع واین توپ جفا پیشه، پس از پیدایش اش مصیبت های آفریده و رعب وهراسی گسترده است که اثارش درچهرۀ زمین نمودار است و دربرگهای تاریخ داغدار. شهرهای اروپایی را درنوردید، ... بیشتر بخوانید »

بحث قانون اساسی افغانستان

دکتور ثنا نیکپی. نورنتو کانادا پیشکش به فراسو بحث اول : موضوعات مورد بحث در قانون اساسی آغاز سخن: قانون اساسی به مفهوم سیاسی آن عبارت از سیستم بنیادی قوانینی است که روابط و مناسبات قدرت دولتی، مردم، نهادهای اجتماعی و سیاسی را تنظیم و نحوۀ ایجاد و اعمال قدرت دولتی اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی را انسجام حقوقی ... بیشتر بخوانید »