تازه ها :

صدیق رهپو طرزی

ما، اسطوره و واقعیت

«فراسو» زمینه یی ست برای نشر دیدگاه ها و پژوهش های اندیشمندان از زوایای مختلف و میزبان بحث های شما؛ به این بهانه تحقیقی از این قلم را پیشکش میداریم. صدیق رهپو طرزی  بخش نخست زایش و فرو ریزی فرهنگ ها آن گونه که می دانیم عامل های جغرافیایی، از آن میان رود خانه ها، نقش تعیینگری را در شکل دهی ... بیشتر بخوانید »