تازه ها :

پژوهش های فلسفی

شماری از آثار محمد شاه فرهود

جنایات حزبی جلد نخست زمستان ۱۳۸۸خ، انتشارات شاهمامه     سال تعويض صنوبر با سگِ مجنون، طرح روی جلد : نعيم فرھود نشرالکترونيک زمان : جنوری 2009 برگ آرا و ناشر: ” شاھمامه “   بوطيقای ناپيوست، طرح روی جلد : ھژبر مير تيموری زمان چاپ : بھار ١٣٩١ خورشيدی برگ آرايی: بنياد “شاھمامه”، ھالند   جنايات حزبی، جلد ٢ & ... بیشتر بخوانید »

پنج مشکل بنیادین روشنفکر افغانستان

محمد شاه فرهود 1 . تقلید 2 . استبداد رأی 3 . نیندیشیدن 4 . شرطی شدن 5 . اصطکاک روانی مدخل . روشنفکری ما محصول جهل ِخانه زاد است.جهلی که در هر نوع تفکر و روزمرگی های ما، بطریق آشکار و پنهان خود را نشان می دهد.جهلی که مانند جغد، انرژی های پاشان مان را میبلعد.روشنفکر یعنی کسی که ... بیشتر بخوانید »