دسته: قهار عاصی

  • چند سروده از زنده یاد قهار عاصی

    چند سروده از زنده یاد قهار عاصی

    گردراه برو به باد بگو که گرد راه سواران کاروان مرا به دیده بنشاند به گرد گرد سر کاروان بگرداند به یال اسپ زمانش گره ببندد و بعد به آسمان ببرد جزء آفتاب کند * * * بیا از استخوان عزیزان من سر راهم حصار ریخته اند سرود غصه ی زندانیی بیابان را ایا پیامبر […]