تازه ها :

August 2017

آقای اشرف غنی، “انتقام”؟ نــــه!

Screen Shot 2017-08-30 at 07.58.49

نصیرمهرین (در حاشیۀ فاجعۀ نسل کشی در میرزا اولنگ) انسانکشی در افغانستان، چند موضع را به نمایش میگذارد. تروریست های باورمند در پرتو باورها و تلقین های برخاسته از گونۀ قرائت از اسلام، تربیۀ غلط فکری رهبران تروریست و بهره برداری های حامیان ایشان، تصور میکنند، که خود مسلمان استند و دیگران کافر. پس با کشتن کفار، جنت میروند و ... بیشتر بخوانید »