تازه ها :

August 2017

آقای اشرف غنی، “انتقام”؟ نــــه!

نصیرمهرین (در حاشیۀ فاجعۀ نسل کشی در میرزا اولنگ) انسانکشی در افغانستان، چند موضع را به نمایش میگذارد. تروریست های باورمند در پرتو باورها و تلقین های برخاسته از گونۀ قرائت از اسلام، تربیۀ غلط فکری رهبران تروریست و بهره برداری های حامیان ایشان، تصور میکنند، که خود مسلمان استند و دیگران کافر. پس با کشتن کفار، جنت میروند و ... بیشتر بخوانید »