تازه ها :

امان نادری

منظومه ها و ساختمان های ریاضی

Naderi3

  انتشار یافت: شناسنامه به سلسلهٔ ریاضیات معاصر جلد سوم مطابق مفردات پروگرام صنوف چهاردهٔ موسسات عالی تربیهٔ معلم مؤلفان پوهنمل محمد امان نادری، دیپارتمنت ریاضیات اکادمی تربیهٔ معلم و ایتیان ژیل، دیپارتمنت پیداکوژی لیسهٔ عالی استقلال از نشرات اکادمی تربیهٔ معلم 1976 مسیحی برابر به قوس 1355 خورشیدی، کابل نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه www.shahmama.com جولای 2016، هالند بیشتر بخوانید »

به سلسلهٔ ریاضیات معاصر، هندسهٔ تحویله در مستوی اقلیدسی

هندسه تحویله جلد یک بخش دوA

جلد اول، بخش دوم نگارش پوهنمل محمد امان نادری تریست ایتالیا Trieste, Italy اکتوبر 1974 مسیحی میزان 1353 خورشیدی نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه www.shahmama.com  جولای 2016، هالند بیشتر بخوانید »

به سلسلهٔ ریاضیات معاصر، هندسهٔ تحویله در مستوی اقلیدسی

handasaTahwila1

  دیدگاه ناشر پایان زندگانی هر کس به مرگ اوست جز فرد حق که مرگ وی آغاز دفتر است استاد نادری ریاضیات را «مادر علوم» میخواند، پرداخت و برخورد او با این علم نیز ژرفای تفکرش را در این ادعا ثابت می کند. شاید این توضیح برای یک دانشمند علوم اجتماعی بی مفهوم جلوه کند ولی ریاضیات بستریست که هر ... بیشتر بخوانید »

ریاضیات معاصر

Sets1

جلد اول ستها و استعمال آنها مؤلفان: ایتیان ژیل، دفتر پیداکوژی، لیسهٔ استقلال محمد امان نادری، دیپارتمنت ریاضیات،‌موسسهٔ عالی تربیه معلم روشان قوس 1354 خورشیدی نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه   بیشتر بخوانید »

ساختمان های ریاضی

lll

  انتشارات «شاهمامه» سومین جلد سلسلهٔ «ریاضیات معاصر» را آمادهٔ نشر ساخت: ======== شناسنامه ریاضیات معاصر جلد سوم ساختمان های ریاضی مؤلفان: محمد امان نادری، دیپارتمنت ریاضیات،‌موسسهٔ عالی تربیه معلم روشان ایتیان ژیل، دفتر پیداکوژی فرانسه در کابل سرطان 1357 خورشیدی نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه www.shahmama.com جولای 2016، هالند     بیشتر بخوانید »

روابط و تطبیقات

Rawabet

انتشارات شاهمامه این سلسلهٔ ریاضیات معاصر را به دسترس شما قرار میدهد: جلد دوم روابط و تطبیقات مؤلفان: ایتیان ژیل، دفتر پیداکوژی، لیسهٔ استقلال محمد امان نادری، دیپارتمنت ریاضیات،‌موسسهٔ عالی تربیه معلم روشان قوس 1356 خورشیدی نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه جون 2016، هالند بیشتر بخوانید »

خود آموز ستها و استعمال آنها

sss

انتشارات شاهمامه  سلسلهٔ ریاضیات معاصر را به دسترس شما قرار میدهد: خود آموز ستها و استعمال انها تألیف پوهنمل محمد امان نادری دستنویس: استاد نادری دیپارتمنت ریاضیات اکادمی تربیهٔ معلم از نشرات لیسهٔ عالی استقلال قوس 1355 خورشیدی نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه ================= یادداشت انتشارات شاهمامه به سلسلهٔ نشر آثار فراموش شدهٔ استاد محمدامان نادری، اینک به انتشار «سلسلهٔ ریاضیات ... بیشتر بخوانید »

آثار مرحوم استاد محمد امان نادری

My beautiful picture

یادی از استاد محمد امان نادری یکی از ساینسدان های شناخته شدهٔ کشور مرحوم محمد امان نادری در سال 1314 خورشیدی در منطقهٔ بهلول ولایت غزنی پس از وفات پدر چشم به جهان گشود. در 13 سالگی که هنوز دانش آموز مکتب ابتدایی بود، مادر مهربانش را که به عنوان یگانه تکیه گاه انسانی و یگانه عضو خانواده اش بود، از دست ... بیشتر بخوانید »