تازه ها :

اسد الله شعور

چهارشنبه سوری و پیشینۀ آن در افغانستان

داکتر اسدالله شعور نوروز که باستانی‌ترین جشن مردم افغانستان و منطقۀ جغرافیایی ماست و توسط شاه سلسلۀ پیشدادی کشور، یما یا جمشید در بلخ باستان بنیاد نهاده شده است، امروز شامل یک سلسله رسوم و رواج‌های گوناگون گردیده است که افزونبر تجلیل نخستین روز سال که نوروز خوانده می‌شود، مراسم پیشواز آن در چهل روز پیش از فرا رسیدنش و ... بیشتر بخوانید »

از مقالات سمپوزيم بين المللی تجليل از پنجصد و ھفتاد و پنجمين زادروز نوايی در کابل

از قلم داکتر اسد الله شعور از مقالات سمپوزيم بين المللی تجليل از پنجصد و ھفتاد و پنجمين زادروز نوايی در کابل امير عليشير نوايی که بدون ترديد يکی از بزرگترين شخصيت ھای فرھنگی و ادبی ماست، افزون بر آفرينشِ آثار پر ارزشی در ادبيات زبان ھای دری و ترکیِ اوزبيکی، اثرگذاری سازنده و چشمگيری بر روند رشد فرھنگ، ادب ... بیشتر بخوانید »