تازه ها :
افکارِ سیاه

افکارِ سیاه

شریف حکیم

نومبر ۲۰۲۰ سدنی

میله ها یک روز شاید بشکنند و قفل هایش هم

تومگرپا بندِ افکار سیاه خویش خواهی ماند

تا بدستت نامه ی قدسی ست بهرِ نفرتِ دنیا

دشمنِ وارستگانِ عصر ، بیش از بیش خواهی ماند

گر شود زاغی کبوتر ، یاکه کرگس چون هما روزی

تومگر چون کژدُمی ، با زهر آگین نیش خواهی ماند

گرشود شب ها چراغانی و روز آیینه ی خورشید

توبه چنگالِ سیاهی ها ، زپیشاپیش خواهی ماند

گرگ ممکن هست یک روزی شود اهلی و اما تو

همچو گرگی در میانِ گله هایی میش خواهی ماند

پنجه هایِ شیر شاید کُند و افتد اشک هایش نیز

تو مگر درنده خویی بیشتر از پیش خواهی ماند

پاک بازی در سرشتت نی و دست خیر در جیبت

چون تو آن جنسِ پلید و زشت و بداندیش خواهی ماند

من که بیرون رفته ام عمری ست از زندانِ باورها

تو مگر بندی سیه چالی مخوفِ کیش خواهی ماند

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*