تازه ها :
تخریب آثار باستانی توسط داعش

تخریب آثار باستانی توسط داعش


 

پژوهشی از داکتر حنان روستایی

برگرفته از ویبسایت شاهمامه

www.shahmama.com