تازه ها :
جدال بر سر مسیر لین انتقال برق 055 کیلو ولت ترکمنستان از طریق سالنگ یا بامیان به کابل

جدال بر سر مسیر لین انتقال برق 055 کیلو ولت ترکمنستان از طریق سالنگ یا بامیان به کابل

برای مطالعهٔ این پژوهش روی همین سطر کلیک کنید.