تازه ها :
گاهنامهٔ پاسخ، ارگان نشراتی مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان

گاهنامهٔ پاسخ، ارگان نشراتی مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان

شمارهٔ نخست، سال اول، May 2016

براین مطالعهٔ این نشریه روی همین سطر کلیک کنید.