تازه ها :

پیرامون «فراسو»

 

– «فراسو» تارنمای مستقل و غیر وابسته است، دربرگیرندهٔ مطالب متنوع به منظور روشنگری و آرشیف سازی؛

– «فراسو» با اصول آزادی به ویژہ آزادی بیان، دموکراسی و برابری، عدالت اجتماعی و خرد ورزی همباور است و برای تأمین آن تلاش می ورزد؛

– «فراسو» زمینه ییست برای انتشار عقاید روشنگرانه در مسیر رسیدن به یک جامعه و فرهنگ والای انسانی و عاری از هرگونه تبعیض برای قلمبدستان داخل و بیرونمرزی افغانستان؛

– مطالب رسیده به «فراسو» از جانب هیئت تحریر بررسی و انتخاب میشود و ایشان دست باز در گزینش و ویرایش نبشته ها دارند؛

– «فراسو» مطالب نشر شده را به نشر نمی رساند به جز در موارد استثنايی

– «فراسو» هیچنوع مسؤولیتی را در قبال محتوای مطالب به عهده نمی گیرد؛

گرداننده، صاحب امتیاز و مدیرمسؤول: منیژہ نادری
زمان ایجاد تارنما: بهار 1395 خورشیدی