آثار مؤرخ فرهیخته استاد نصیر مهرین

از همین قلم       

– چرا کتاب افغانستان درمسیر تاریخ توقیف شد؟

– کتاب افغانستان درمسیرتاریخ واشتباهات رشتیا

– بوسه بر شمشیر خونین. (مجموعه ی چند نبشته)

– در پشاور برف نمی بارد. ( چند داستان کوتاه)

– قتل های سیاسی در تاریخ افغانستان معاصر

– دوچهره از امیرعبدالرحمان خان

– نمونه هایی از کور سازی در تاریخ ایران و افغانستان معاصر

– شب رفت وسحر نشد . . .  ( گزیده ی مقلات سیاسی، فرهنگی واجتماعی )

– کمپنی هند شرقی ومرگ وزیر محمد اکبرخان

– کلاهنامه ( چند نبشته پیرامون دوره ی امانی )

– عوامل سیاسی چند همسری در تاریخ افغانستان معاصروپیامد های آن

– اندکی از رنج های زنان ودختران افغانستان

– افغانستان جامعه ی رشوت زده

– زمینه های رویش “شاه شجاع ها” در افغانستان

– به کسان درد فرستند و دوا نیز کنند!
(مجموعه چند نوشته به ویژه پیرامون تروریسم در منطقه )

– کودتای نام نهاد عبدالملک عبدالرحیم زی

– لاله رخان سرو قد. پیرامون چند شخصیت فرهنگی اجتماعی وسیاسی.

– دو نبشه: حفیظ الله امین در دادگاه تاریخ  و پیرامون جنرال عبدالقادر

– سوم عقرب را دگر باره بنگریم

– سنگ هم دلی دارد

– استفادهٔ ابزاری از دین در افغانستان

– شرح پریشانی ما (قسمت نخست، کوتاه نوشتها)

– پیرامو کودتا-قیام

=================

 زیستنامهٔ استاد نصیر مهرین از سایت چکامه

قابل یادآوری میدانیم که این مورخ نستوه کتابهای بیشتری روی دست دارند که امیدواریم زمینهٔ نشر آنها نیز فراهم آید.

 انچه از این تاریخنگار فرهیخته به دست  ما رسیده اند، در خدمت خوانندهٔ ارجمند قرار می دهیم:

=================

شب رفت و سحر نشد

شب رفت و سحر نشد …

مجموعهٔ هجده مقاله از نصیر مهرین

تابستان ۱۳۸۳ خورشیدی

انتشارات «شاهمامه»

 

 

کلاهنامه

کلاهنامه

چند نبشته پیرامون دورهٔ امان

زمستان ۱۳۸۴ خورشید

با همکاری بنیاد شاهمامه

 

 

داد خواهی رابعه

دادخواهی برای رابعهٔ بلخی

چاپ دوم و سوم، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ خورشیدی

بنیاد شاهمامه

 

 

Hafizullah Amin

 

حفیظ الله امین در دادگاه تاریخ و پیرامون خاطرات جنرال عبدالقادر

نشر نخست: تابستان ۱۳۹۳ خورشیدی

انتشارات «شاهمامه»، هالند

 

سه عقرب

سوم عقرب را دگر باره بنگریم

چاپ نخست: سنبلهٔ ۱۳۹۳ خورشیدی

انتشارات شاهمامه

 

 

سنگ هم دلی دارد

 

سنگ هم دلی دارد

نبشته های در گسترهٔ فرهنگ و سیاست

چاپ نخست: بهار ۱۳۹۴ خورشیدی

انتشارات «شاهمامه»

 

EstefadaAbzari

 

 

استفادهٔ ابزاری از دین در افغانستان

از قلم نصیر مهرین

مارچ ۲۰۱۶

SharhPeraishani

 شرح پریشانی ما (قسمت نخست، کوتاه نوشتها)
از قلم نصیر مهرین
چاپ نخست: قوس ۱۳۹۵ خورشیدی
طرح روی جلد: کامران پارسیان
برگ آرایی: انتشارات شاهمامه

کودتا-قیام-203x300

 پیرامون کودتا – قیام

نوروز ۱۳۲۹ خورشیدی

You may also like...