نبشته های سالار عزیزپور :

۵۵۵
 نامش را خودت بگار
چاپ نخست: پاییز 1395 خورشیدی
طرح روی جلد: ژکفر حسینی
چاپ دوم: زمستان 1396 خورشیدی
برگ‌آرایی و نشر: انتشارات شاهمامه
یک-سیب-و-دو-نیم-211x300
یک سیب و دو نیم
روایت متکثر از جایگاه و بحران عشق
نوشتهٔ سالار عزیزپور
خزان ۱۳۹۲ آمادهٔ نشر
پنجشیر
پنجشیر در آیینۀ فرهنگ
جلد نخست
اثر سالار عزیزپور
تابستان ۱۳۸۷ خورشیدی
روایتی-از-ما
روایتی از ما در حدیث دیگران
مؤلف: سالار عزیزپور
بهار ۱۳۸۷ خورشیدی
21Khakestare
خاکستر صدا
(دفتر شعر)
سالار عزیزپور
خزان ۱۳۸۶ خ.
YakDast
یک دست بی صدا
(دفتر شعر)
سالار عزیزپور
۱۳۹۱ خ.
17DuNabeshta
مطبوعات آماج گفتگوو دو نبشتۀ دیگر
سالار عزیزپور
تابستان ۱۳۸۵ خورشیدی
15Pzhoheshi
پژوهشی در گسترۀ زبان و نقدی بر عوامل نابه سامانی آن در افغانستان
سالار عزیزپور
تابستان ۱۳۸۴
12AakherinWakhآخرین وخشور
دفتر شعر
سالار عزیزپور
بهار ۱۳۸۴

 

You may also like...