از مقالات سمپوزيم بين المللی تجليل از پنجصد و ھفتاد و پنجمين زادروز نوايی در کابل

از قلم داکتر اسد الله شعور

از مقالات سمپوزيم بين المللی تجليل از پنجصد و ھفتاد و پنجمين زادروز نوايی در کابل

امير عليشير نوايی که بدون ترديد يکی از بزرگترين شخصيت ھای فرھنگی و ادبی ماست، افزون بر آفرينشِ آثار پر

ارزشی در ادبيات زبان ھای دری و ترکیِ اوزبيکی، اثرگذاری سازنده و چشمگيری بر روند رشد فرھنگ، ادب و ھنرِ

دورانِ زنده گانی اش داشته است که اين امر مقام اورا در تاريخِ فرھنگ ما چندين برابر بالا تر می برد؛ و زمانی که می

بينيم اين اثرگذاری محدود به مرزھای خراسانزمين نه مانده، حوزه ی وسيعی را در بر می گيرد که از آسيای ميانه تا

خليج بنگال؛ و از کاشغرِ چين تا مرزھای شرقی اروپا يعنی تا شھر استانبول را احتوا می کند؛ درمی يابيم که با ابر مردی

با چنان دستآوردھای عظيم و شخصيت چندين بعدی روبرو ھستيم که در ھر بخشی ازين دستآوردھايش می شود چندين

کتاب نوشت؛ و ھرگاه بخواھيم تنھا خدماتِ اورا در ساحه ی فرھنگ مرور نماييم؛ بايست به سه بخش از کارھايش تمرکز

کنيم که عبارتند از:

١  آفريده ھای نوشتاری

٢  آثار عمرانی

٣  تأثيرگذاری وی در انکشاف عرصه ھای گونه گون فرھنگ و ھنر.

موضوع مورد بحث ما درين مجلس علمی مربوط به اثرگذاری نوايی در عرصه ی مشخصی از فرھنگ يعنی موسيقی

عملی و نظريست که تا کنون به صورت بايسته يی به آن پرداخته نه شده است؛ و لازمست که با مرورِ گذرايی اين مبحث

مھم گشوده شود.

(ادامهء مطلب…)

 

زیستامهٔ داکتر اسد الله شعور برگرفته از سایت کابل ناتهـ

 

You may also like...