افغانستان دارندۀ مقام نخست خشونت علیه زن

بربنیاد گزارشهای منابع معتبر جهانی، میدانیم که افغانستان از صدرنشینان در فهرست مفاسد اداری است. این را نیز میدانیم که پاسپورت” (گذرنامۀ افغانستان) از بی اعتبارترین گذرنامه های در سطح جهان است. اگر پای سانسور وخودستایی های معمولی ومروج را کنار بگذاریم، چند ویژه گی دمهرین۲یگر نیز با تمام زننده گی، در برابرما قد برافراشته دارند . از آنجمله است، میزان زرع و تولید مواد مخدر، یا موادی که پای انسان آزاری، معیوب سازی و انسانکشی را افزون از قلمرو داخلی، به سوی بسا کشورهای جهان میرساند. آب وهوای مناسب وفضای سیاسی، برای کشت خشخاش و تهیۀ تریاک، همچنان تولید چرس مهربانی بسیار نموده است که شهرت جهانی بیابند.

شاید توضیح واضحات باشد که دیریست افغانستان با ایجاد لانه های امن، آسایش لازم را برای فراگیری فن انسانکشی در اختیار بسا زیردار گریختگان چهار گوشۀ جهان فراهم نموده است. تروریسمی که همه روزه در افغانستان بیداد میکند، نتایج کارکردهای آن این کشور را با این ویژه گی نیزدر صدر آسیب رسانی ها قرار میدهد.

( ادامه)

You may also like...