افکارِ سیاه

شریف حکیم

نومبر ۲۰۲۰ سدنی

میله ها یک روز شاید بشکنند و قفل هایش هم

تومگرپا بندِ افکار سیاه خویش خواهی ماند

تا بدستت نامه ی قدسی ست بهرِ نفرتِ دنیا

دشمنِ وارستگانِ عصر ، بیش از بیش خواهی ماند

گر شود زاغی کبوتر ، یاکه کرگس چون هما روزی

تومگر چون کژدُمی ، با زهر آگین نیش خواهی ماند

گرشود شب ها چراغانی و روز آیینه ی خورشید

توبه چنگالِ سیاهی ها ، زپیشاپیش خواهی ماند

گرگ ممکن هست یک روزی شود اهلی و اما تو

همچو گرگی در میانِ گله هایی میش خواهی ماند

پنجه هایِ شیر شاید کُند و افتد اشک هایش نیز

تو مگر درنده خویی بیشتر از پیش خواهی ماند

پاک بازی در سرشتت نی و دست خیر در جیبت

چون تو آن جنسِ پلید و زشت و بداندیش خواهی ماند

من که بیرون رفته ام عمری ست از زندانِ باورها

تو مگر بندی سیه چالی مخوفِ کیش خواهی ماند

You may also like...