اول از وطندار خود باید گفت بعد از امریکا و پاکستان

ویس سرور

چرا اقای غنی با خرسندی و افتخار، با خنده های قهقه و دل ذوق زده، طالبان را با آغوش پدرانه گرفته، از زندان ازاد کرد؟

در عین زمان کسانی را که چون دیوار در برار طالب ایستاده بودند و ایستاده اند، با دسیسه های مختلف سر به نیست میکنند!؟

چرا در طول حکومت (کرزی / غنی) انتشار مفکوره افراطیت طالبی و انتشار طالب بیشتر شد؟

چرا وقتی مردمان بیگناه را طالبان در لباس کوچی از سرویس ها پیاده نمودند، کشتند و حتی جسد شانرا اتش زدند، این اقای سرقومندان، قوای خاص را برای نابودی کوچی های طالب نما نفرستاد؟ 

چرا وقتی حملات انتحاری طالب هموطنان سکهـ و هندو باور افغانستان را تهدید کرد بعد از یک هفته همه فراموش شد؟ 

گاهی هموطنانی میگویند اقای غنی سیاست ملی دارد و خیلی سیاست جهانی را بلد است. میگویند او استاد دانشنگاه بود!

اکثرا” همان گروه مخصوص ادعا دارند که او تنها راه نجات افغانستان است. اگر غنی نباشد پس کی افغانستان را نجات خواهد داد؟ 

اما متاسفانه، متاسفانه، انچه در عملکرد سیاسی اقای غنی به تکرار مشاهده میشود تنها و تنها پهلوی پشتونیزیم افراطی، تفکر قومی و خودخواهی او است.

هموطنی فرمود: وی، معاون اول هزاره است دگه چی!

درست که هموطنان هزاره در صف تیم حکومت اقای غنی اند، درست است که اقای دوستم معاون اول او بود و فعلا” (مارشال گوشه نشین) است، اما ایا یکی از انها حق تصمیمگیری، حق تعیین و حق پیشنهاد و جهت دادن دولت را دارند؟ 

ایا برای شما وطنداران این موضوعات قابل سوال نیست؟ 

چند هفته قبل بنا به یک دسیسه فریبکارانه؛ دولت موضوع ثبت نام قومیت در تذکره های برقی را اتش زد؟

دولت اقای غنی، اقوام مختلف پشتون را که شاید به صد ها قوم مختلف تقسیم هستند، همه را به زیر چتر قوم پشتون درج تذکره میکرد. ولی در عوض اقوام هزاره، ترکمن و تاجیک را به اجزای کوچکتر تقسیمات و ثبت نام مینمود!

آخر چی کاسه ی زیر این نیم کاسه بود که اتش نفاق را دولت اقای غنی (انهم در این شرایط حساس) با سیاست های غیر ملی دامن میزند؟ 

این چگونه حرکت ملی است که پشتون ها همه یک قوم اما هزاره ها، تاجیک ها، ترکمن ها به صد ها قوم کوچکتر تقسیم شوند !

این چگونه حرکت ملی است که:

طالب ازاد میشود

قوم هزاره پارچه پارچه شده کشته میشود

دوستم با یک دسیسه از سیاست کنار زده میشود

سران احزاب تاجک از صحنه رانده میشوند

نیرو های ضد طالب در سراسر افغانستان ضعیف میشود

خانم اقای غنی به امضای خود تعیینات قومی وزیر معارف و وزیر این ان…. میکند

و دها پالیسی دولت، سمت قومی و تباری میگیرد؟

چرا یک بام و دو هوا !

برایم قابل سوال هست که چرا نیروی های ضد طالب مورد خشم دولت اقای غنی قرار میگیرند؟

اگر دولت اقای غنی واقعا” قومی عمل نمیکرد یعنی مقاومت مردم را در برابر نیروی طالب و طالب پرستان ضعیف نمیساخت.امروز طالب نه برادر میشد و نه نیروی انسان کش، نه حزب، نه داعش!

از اوضاع فعلی کشور و عملکرد جناب به وضاحت دیده میشود که اقای غنی با وجود ان همه تحصیل در خارج، با وجود ازدواج نمودن با یک خانم لبنانی، با وجود زندگی در دموکراسی غرب، با وجود داشتن فرزندان ازاد در غرب، هنوز هم یک فرد گیر افتاده در چاه تاریک تفکر قومی است.

وقتی ایشان به صفت ریس جمهور افغانستان تصمیم میگیرند. گویا اول عینک قومی را پوشیده بعد تعیین سیاست اینده مینمایند.

امدن طالبان در قدرت گرچه برای اقای غنی بصفت رقیب سیاسی ناپسند است ولی شکست طالب را نیز بخاطر لطف قومی و پشتون والی دوست ندارد.

بنا بر این «اگر خون مردمان دگر سرکها را بگیرد، اگر مردمانی پارچه پارچه شوند!

باز به نظر ایشان همان امتحان الهی است!»

بنابرین نباید زندانیان بیشتر از یک قوم باشند!

متاسفانه درجه تحصیل و داشتن دوکتورا جدا، ولی اندیشه و بیماری قومی در انسانها جداست!

متاسفانه داشتن درجه تحصیل بلند هیچگاه سند رشد اندیشه بلند همزیستی، همدلی و همپذری نیست.

چون از تحصیلات بلند یاد شد؛ یادم آمد که استاد هاشم خدا بیامرز (استاد موسیقی وطن) را هم یک داکتر متخصص جراح عمومی افغان در جرمنی وحشیانه کشت!

هیچ باور نمیشد که داکتری چنان عقدمندانه و بی رحمانه توان قتل انسانی را داشته باشد؟

مگر داشت!

ایجاست که نباید تنها و تنها به درجه تحصیل فرد تکیه زد.

اینجاست که کردار ادامی را باید دید.

اندیشه ادمی و عملکرد ادمی معرف کردار و شخصیت اوست!

من باور دارم که اگر اقای غنی تفکر ملی میداشتند امروز طالبان صرف تروریست بودند، نه برادران ازاد و در جلسه نشسته!

ازادی انتحاریون لکه ننگ بر دامان این حکومت و رهبریت ان است.

پس هرکی را مطابق عملکردش باید قضاوت کرد!

درود

و.س

نوت: نه مربوط حزب و جریانی هستم و نه وابسته به قوم و تبار نه جاسوس این و ان.

ازاد می اندیشم و ازاد مینویسم از انچه برداشتم از حقایق و از روزگار مردم است.

همه اقوام وطن را برادر و برابر دوست دارم.

نه به فاشیزیم قومی، نه به اکثریت طلبی، نفرین به طالب و تفکر طالبی

You may also like...