بازیچه های کُوکی

منیژه نادری

سپتمبر ۲۰۱۶

اگر شماری در انتخابات اخیر افغانستان راه یافتند و از میان داکتر عبدالله و اشرف غنی بعد از بازی های آلودهٔ سیاسی شان به دستور جان کیری به سریر قدرت تکیه زدند، جای تعجب نیست چون افغانستان کشوریست که بیش از سه دهه جنگ را پشت سر گذشتانده و دستان سیاه دهها کشور عربی، غربی و همسایه با سرنوشت مردم ما بازی کرده است و هنوز هم گمان نمیرود که از این تقدیر شوم  به این زودی ها رهایی یابیم. ولی من به آگاهی و خرد مردم امریکا همواره خیره مانده ام که چگونه هنوز در قرن 21 موجوداتی به این وقاحت از میان شان سر بلند میکنند و آرزو دارند که لگام گسیختهٔ سیاست این کشور تباه کن جهان را بدست گیرند.

%d8%b3%d8%b3%d8%b3

آنگاهی که اوباما برای کسب ریاست جمهوری فریاد سر میداد، با وجودیکه در خود پیوندی با آن کشور نمی دیدم،‌ آرزو میکردم او برنده شود چون سخنرانی ها و دانش سیاسی او نسبت به دیوانه یی چون «بوش» و همتا های دیگرش قابل مقایسه نبود ولی امروز به این نتیجه رسیده ام که هر خوب و بدی که قدرت سیاسی امریکا را در دست گیرد، سیاست آن دولت در قبال کشور های جهان به ویژه درگیری ها و سرگرمی هایش عوض نمیشود و به این باورم که کشور امریکا به یک تحول کیفی و بنیادی نیاز دارد. از دید من روش زندگی مردم امریکا با اروپای امروز قابل مقایسه نیست. آنجا معیار پول و ثروت و در آمد شخص است، به هر قیمتی که باشد و در اروپایی که چند سالی ست در آن زیسته ام، معیار خواست های مردم و حرکت به سوی زندگی انسانی و آرامش همگانی متناسب به وضعیت اقتصادی کشورهاست، گرچه هنوزکشور های اروپایی دشواری های تازه یی را تجربه می کنند.
زمان نشان داده است که هر نیک و بدی که بر ریاست جمهوری امریکا تکیه زده است، بیشترین برنامه هایش از جانب پارلمان و مجلس سنای ان کشور طرح ریزی شده و برعلاوهٔ اینکه در موضع گیری حکومت ایالات متحده در برابر قضایای سیاسی جهان، دگرگونی سودمندی برای جهانیان وارد نشده است، تغییر مثبتی در وضعیت اقتصادی و سهولت های زندگی مردم این کشور نیز پدید نیامده است و به گونهٔ مثال مردم این کشور در گران ترین شرایط بهداشتی و آموزشی به سر میبرند. دولت امریکا هزینه های هنگفتی را که بیشتر از کیسهٔ ملت بنام مالیه و تکس سرازیر میشود، خرچ جنگ و سرمایه گذاری برای کشور های چون اسرائیل* و پاکستان، دو منبع سرطان جهان می کند و همچنان بازی های پشت پردهٔ امریکا در جهت تقویه اسلام افراطی به ویژه در سوریه، یمن ، افغانستان، عراق و … و ایجاد تفرقه های مذهبی، قومی و بهره برداری سیاسی از آن نیز پنهان نمانده است که هزینهٔ این همه را مردم امریکا میپردازند.
موضع گیری حکومت امریکا به مثابهٔ یکی از متعهدان کانوانسیون حقوق بشر، در برابر خشونت های اسلام افراطی در عربستان همواره با چشم پوشی و سود جویانه بوده است، با وجودیکه عربستان یکی از وابستگان اقتصادی امریکا در قرن اخیر است و امریکا میتواند قید و شرط لازم را در بهبود وضعیت انسانی به ویژه زنان در عربستان سعودی ایجاد کند، اندک ترین اشاره یی در زمینه نداشته است.**. همچنان قضایای جانگداز «میانمار» در کشور برما در مورد خشونت بودائیان در برابر مسلمانان برای امریکا که سود و زیان اقتصادی و سیاسی خود را در آن نمی بیند، اصلن بی تفاوت و بدون واکنش مانده است.§ سالهاست که مسلمانان در بدترین وضعیت انسانی و تحت شکنجهٔ دولت و بودائیان این کشور در دشوار ترین شرایط زندگی میکنند و غرب به خصوص امریکا در زمینه خاموش است.
باز هم برمیگردیم به سطح آگاهی مردم امریکا در برابر مسایل سیاسی داخلی و خارجی این کشور. هنوز اکثر مردم امریکا از خوبی ها و زشتی های بیرون از کشور شان، شناخت کافی ندارند و چون گاو شیری برای اعمال سیاست دولت شان در قبال جهان دوشیده میشوند و هنوز هسته های جنبش های سیاسی± و اجتماعی این کشور، طوری که نیاز است، نطفه نبسته است، هنوز مردم امریکا فریفته و اغفال شدهٔ دورنگی سیاست دولت خویش اند و با وجود پرداختن قربانی های بیشمار، باور دارند که دولت شان با تروریزم در مبارزه ست. به پندار من هنوز اکثریت نفوس این کشور به شعور لازم برای سنجش و گزینش رهبری که بتواند جامعه و دولت امریکا را در مسیر لازم سیاسی و اجتماعی سوق دهد، نرسیده اند و نتوانسته اند از منجلاب کپیتالیزم سپیده های زندگی انسانی را در افق های دور به مشاهده بنشینند.
و من هم به نوبهٔ خود منحیث یک شهروند این کرهٔ خاکی برای دَور بعدی انتخابات کشور امریکا کاندید های بدتر از این دو چهرهٔ ناپسند را تمنا میکنم تا شاید راهی باشد برای بیداری این خطهٔ خوشباور.

رویکردهای قابل مکث:
http://www.bbc.com/persian/world/2016/09/160914_om_us_israel
** http://www.academia.edu/99…/خشونت_علیه_زنان_در_عربستان_سعودی
** http://www.mashreghnews.ir/…/عکس-پیدا-و-پنهان-وضعیت-زنان-در…
§ http://www.mashreghnews.ir/…/اینجا-مسلمانان-را-زنده-زنده-می…
± http://fa.euronews.com/…/sanders-campaign-continues-despite…

You may also like...