برای غزنی

 داکتر نکهت دستگیرزاده

مشت خاک مرا به خون تر کرد
شهر من را نمای محشر کرد
گریه را در گلوی کودک کشت
مرگ را همصدای مادر کرد

You may also like...