بررسی تنش های قومی در افغانستان

نصیرمهرین

معرفی کتاب
نویسنده: کریم پیکار پامیر
ناشر : ادارۀ پگاه – کانادا
بیش از 180 صفحه
سال چاپ نخست (1399 خورشدی/ 2020.م)
نشانی دریافت کتاب در فیسبوک:
Karim Paikar Pamir

 

کتاب بررسی تنش های قومی در افغانستان، تألیف مؤرخ ونویسندۀ ارجمند با لطفی دلسوزانه به اوضاع دل آزار وطن، انتشار یافته است.

جناب پیکار پامیر، در آغاز زیر عنوان در آمد بر موضوع، یادآوری از پیشینۀ سرزمینی دارد که کهنسال است و دارندۀ اهمیت استراتیژیک، سیاسی و تمدنی، با نامها وحالات مختلف و سرانجام در محدودۀ دیگر نام افغانستان گرفته است. اجزای تشکیل دهندۀ محدودۀ کنونی را نشان میدهد. از آنجایی که پیشینۀ تاریخی و جابجایی اجزای قومی در افغانستان، مستلزم تحقیق ویژه است، مؤلف گرامی یادآوری می کند که عطف به این موضوع باید در کتاب دیگری صورت بگیرد.

ادامه

You may also like...