به‭ ‬یاد‭ ‬جان‭ ‬باختگان‭ ‬انفجار‭ ‬دایکندی

نصیرمهرین

انسان‭ ‬کشی‭: ‬آری،‭ ‬گرفتن‭ ‬مسؤولیت‭ ‬نه‭!‬

میدانیم‭ ‬که‭ ‬انفجار‭ ‬و‭ ‬انسان‭ ‬کشی‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭. ‬اهداف‭ ‬تروریست‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬آنگونه‭ ‬که طی‭ ‬سالیان‭ ‬متمادی‭ ‬دیده‭ ‬ایم،‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬مورد‭ ‬نشانی‭ ‬شده‭ ‬اند‭:‬

‭- ‬از‭ ‬میان‭ ‬برداشتن‭ ‬چهره‭ ‬های‭ ‬مطرح‭ ‬سیاسی،‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬مذهبی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پیشینه‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬طالبان مخالفت‭ ‬داشتند‭ ‬ویا‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‭ ‬های‭ ‬بالقوه‭ ‬سیاسی‭ ‬یا‭ ‬مذهبی‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭.‬

‭- ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬نظامی‭ ‬ناتو،‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬امور‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬های بازسازی‭ ‬سهم‭ ‬میگرفتند‭. ‬اما‭ ‬کشتن‭ ‬امریکایی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬ناتو‭ ‬نخست‭ ‬روبه‭ ‬کاهش‭ ‬نهاد‭ ‬وبا‭ ‬تعهد طالبان‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬امریکا‭ ‬که‭ ‬امریکایی‭ ‬ها‭ ‬نمی‭ ‬کشیم،‭ ‬پایان‭ ‬یافت‭.‬

‭- ‬کشتن‭ ‬ویا‭ ‬انفجار‭ ‬دادن‭ ‬ساختمان‭ ‬های‭ ‬دولتی‭ ‬با‭ ‬انگیزۀ‭ ‬ایجاد‭ ‬رعب‭ ‬و‭ ‬ترس‭ ‬تروریستی‭. ‬که‭ ‬در نتیجۀ‭ ‬آن‭ ‬بیشتر‭ ‬افراد‭ ‬غیر‭ ‬نظامی‭ ‬کشته‭ ‬شده‭ ‬اند‭.‬

‭- ‬کشتار‭ ‬های‭ ‬جمعی‭ ‬با‭ ‬انگیزۀ‭ ‬تصفیه‭ ‬های‭ ‬قومی‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬نسل‭ ‬کشی‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬متوجه‭ ‬معتقدان‭ ‬به‭ ‬مذهب‭ ‬شیعه،‭ ‬هزاره‭ ‬های‭ ‬کشور،‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬افغانستان‭ ‬وپاکستان‭) ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬کویته‭(‬،‭ ‬همچنان علیه‭ ‬سیکه‭ ‬ها‭ ‬ها‭ ‬وهندو‭ ‬باوران‭ ‬کشور‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬ در‭ ‬این‭ ‬کشتارها‭ ‬که‭ ‬بیشترین‭ ‬اندوه‭ ‬ها،‭ ‬نفرت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬نگرانی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬مواردی‭ ‬را‭ ‬هم

شاهد‭ ‬استیم‭ ‬که‭ ‬گروه‭ ‬تروریست،‭ ‬از‭ ‬گرفتن‭ ‬مسؤولیت‭ ‬عمل‭ ‬تروریستی‭ ‬امتناع‭ ‬ورزیده‭ ‬و‭ ‬رسانه‭ ‬ها‭ ‬نیز اعلام‭ ‬میدارند‭ ‬که‭ ‬‮«‬تا‭ ‬حال‭ ‬هیچ‭ ‬گروهی‭ ‬مسؤولیت‭ ‬آنرا‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬چنین‭ ‬طرزالعمل‭ ‬در‭ ‬سال پسین‭ ‬روبه‭ ‬افزایش‭ ‬نهاده‭ ‬است‭.‬

هنگامی‭ ‬که‭ ‬گواه‭ ‬چنین‭ ‬رویداد‭ ‬های‭ ‬دلخراش‭ ‬و‭ ‬نگرفتن‭ ‬مسؤولیت‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬گروه‭ ‬مرتکب‭ ‬جنایت استیم،‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬نیز‭ ‬مطرح‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬عملی‭ ‬میزنند،‭ ‬اما‭ ‬مسؤولیت‭ ‬را‭ ‬متقبل‭ ‬نمی شوند؟

به‭ ‬نظرنگارنده،‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬جست‭ ‬و‭ ‬جوی‭ ‬انگیزه‭ ‬ودریافت‭ ‬چنین‭ ‬رویکرد،‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬برداشتی‭ ‬را بپذیریم‭ ‬که‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬و‭ ‬کارکرد‭ ‬بی‭ ‬وقفۀ‭ ‬انسان‭ ‬کشی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬است‭. ‬یعنی‭ ‬هر‭ ‬لحظه‭ ‬و‭ ‬در هرجای‭ ‬که‭ ‬تروریست‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬مطالبات‭ ‬پیشینه‭ )‬غیر‭ ‬از‭ ‬امریکایی‭ ‬کشی‭ ‬و‭ ‬دولتمردان‭ ‬طرفدار‭ ‬خود‭(‬، حضور‭ ‬دارند،‭ ‬اهداف‭ ‬پیشینه‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬میکنند‭. ‬حال‭ ‬اگر»امنیت‭ ‬ملی‮»‬‭ ‬بگوید‭ ‬که‭ ‬شاخۀ‭ ‬حقانی‭ ‬ویا ‮«‬داعشی‮»‬‭ ‬مسوؤل‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬وطالبان‭ ‬را‭ ‬برائت‭ ‬بدهد،‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬سیاست‭ ‬همیشه‭ ‬گی‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬مواضع تروریستی‭ ‬ناشی‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬زیرا‭ ‬هرگز‭ ‬حکومتگران‭ ‬دست‭ ‬نشاندۀ‭ ‬دورۀ‭ ‬حامد‭ ‬کرزی،‭ ‬ع‭. ‬وغ‭ ‬و‭ ‬حکومت کنونی‭ ‬اشرف‭ ‬غنی،‭ ‬دارندۀ‭ ‬برنامۀ‭ ‬ضد‭ ‬تروریستی‭ ‬نبودند‭ ‬ونیستند‭. ‬برخلاف‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬رشد‭ ‬وچاق‭ ‬سازی آنها‭ ‬پرداختند‭ ‬که‭ ‬پشتیبانی‭ ‬امریکایی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬مورد‭ ‬هویت‭ ‬مشخص‭ ‬بمب‭ ‬گذار‭ ‬ها،‭ ‬و‭ ‬حملات‭ ‬هاوانی‭ ‬وغیره،‭ ‬تا‭ ‬آنجایی‭ ‬که‭ ‬مناطق‭ ‬مورد‭ ‬نظر نشان‭ ‬میدهند،‭ ‬گروه‭ ‬طالبان‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬نقش‭ ‬دارد‭. ‬نمونه‭ ‬های‭ ‬تازه‭ ‬در‭ ‬غزنی‭ ‬و‭ ‬انفجار‭ ‬مین‭ ‬های‭ ‬مقناطیسی در‭ ‬دایکندی،‭ ‬پیوند‭ ‬ناگسستنی‭ ‬با‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬هدفمند‭ ‬همین‭ ‬گروه‭ ‬دارد‭. ‬برای‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬که وظیفۀ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬بدهند‭. ‬وظیفه‭ ‬یی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تحقق‭ ‬انسانکشی‭ ‬با‭ ‬پیامد‭ ‬رعب‭ ‬انگیز‭ ‬مهاجر‭ ‬سازی و‭ ‬تصفیه‭ ‬های‭ ‬قومی‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭. ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬و‭ ‬نازدادن‭ ‬سیاسی‭ ‬طالبان،‭ ‬همچنان‭ ‬مراودات‭ ‬روزانه‭ ‬با حکومتگران،‭ ‬در‭ ‬سطحی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نیازی‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬گرفتن‭ ‬مسؤولیت‭ ‬ندارد‭. ‬زیرا‭ ‬چنین‭ ‬تربیه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬و رفتار‭ ‬مغایر‭ ‬با‭ ‬انسانکشی‭ ‬را‭ ‬فرا‭ ‬نگرفته‭ ‬اند‭.‬ آنها‭ ‬با‭ ‬گذاشتن‭ ‬مین‭ ‬های‭ ‬مقناطیسی‭ ‬در‭ ‬جاده‭ ‬ها،‭ ‬دادن‭ ‬انفجار‭ ‬و‭ ‬حملات‭ ‬هاوانی،‭ ‬آنچه‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬میدهند که‭ ‬در‭ ‬ماهیت‭ ‬پرورش‭ ‬آنها‭ ‬ست‭. ‬این‭ ‬وظیفۀ‭ ‬حکومت‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬آغاز‭ ‬علیه‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬تروریستی آنها‭ ‬مخالفت‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬شروع‭ ‬زمزمه‭ ‬ها‭ ‬‮«‬صلح‮»‬‭ ‬پیشرط‭ ‬میگذاشت‭ ‬که‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬خونریزی‭ ‬بردارد‭.‬

حکومت‭ ‬دست‭ ‬نشانده‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬شناخته‭ ‬شدۀ‭ ‬خیانت‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬سیاست‭ ‬طالب‭ ‬دوستی،‭ ‬برخلاف‭ ‬عمل کرد‭. ‬اما‭ ‬امریکا‭ ‬برای‭ ‬پیشبرد‭ ‬مذاکرات‭ ‬و‭ ‬آوردن‭ ‬طالبان‭ ‬در‭ ‬حکومت،‭ ‬پیشرط‭ ‬نهاد‭ ‬که‭ ‬امریکایی‭ ‬نکشد‭.‬

گروه‭ ‬طالبان‭ ‬هم‭ ‬این‭ ‬پیشرط‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سرچشم‭ ‬پذیرفت‭. ‬هر‭ ‬چند‭ ‬بعید‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬نمی‭ ‬اید‭ ‬که‭ ‬شاخه‭ ‬هایی‭ ‬از‭ ‬آن همچنان‭ ‬در‭ ‬خط‭ ‬بن‭ ‬لادن‭ ‬بمانند‭ ‬واگر‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬شان‭ ‬برآید،‭ ‬امریکایی‭ ‬کشی‭ ‬هم‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭.‬

کوتاه‭ ‬سخن،‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬درد‭ ‬دیده،‭ ‬با‭ ‬نیرویی‭ ‬مواجه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬انسان‭ ‬هایی‭ ‬را‭ ‬مخالف‭ ‬میداند،‭ ‬می کشد‭ ‬ولی‭ ‬مسؤولیت‭ ‬آنرا‭ ‬نمی‭ ‬گیرد‭. ‬این‭ ‬هم‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ویژه‭ ‬گی‭ ‬های‭ ‬کارکرد‭ ‬تروریسم‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬است‭.‬

29‭ – ‬9‭ – ‬2020‭ ‬هامبورگ

You may also like...