به سلسلهٔ ریاضیات معاصر، هندسهٔ تحویله در مستوی اقلیدسی

هندسه تحویله جلد یک بخش دوB هندسه تحویله جلد یک بخش دوA

جلد اول، بخش دوم

نگارش پوهنمل محمد امان نادری

تریست ایتالیا Trieste, Italy

اکتوبر 1974 مسیحی

میزان 1353 خورشیدی

نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه

www.shahmama.com

 جولای 2016، هالند

You may also like...