تابوت ها بــه غزنی رسیده اند!

Screen Shot 2018-08-19 at 22.34.07

یلدا صبور

ساعت 12:15 دقیقه است، میدانم كه هنوز به خواب مبارك تشریف دارید، مزاحم نمی شوم و یادداشت ها را خدمت تان می نویسم:
تابوت ها مطابق فرمان شما ( عاجل و ایكسپرس Express ) توسط طیاره های نظامی امریكایی به ولایت غزنی رسانیده شد. نمیدانم چرا بازماندگان شهداء از رسیدن سریع تابوت ها با حیرت و ناباوری استقبال كردند. ضمنن در مورد این سخاوتمندی شما که ده برابر نیاز فعلی شان تابوت فرستادید، به عرض میرسانم که بی شرمانه سوال های كرده اند. به هر روی مردم واقعن ناسپاس اند !
افزون برآن، خدمت تان عرض كنم که جناب رئیس صاحب اجرائیه امروز در نشست فوتو شوتینگ Photo shooting تشریف آورده نمی توانند. ایشان ضمن پوزش خواهی ابراز داشتند كه دریشی جدید جورجیو ارمانی Giorgio Armani شان كاملن مطابق میلش نیست و نیز به اندامش تنگی میكند.
می گوید از غم مردم پندیده است، برایش گفتم شاید عیب در سایز های ایتالوی باشد كه همیشه كوچكتر از سایز های نورمال است.
داكتر عبدالله خواهش كرد از طرف او نیز در كمره ها ابراز تسلیت نمایید.

در ضمن بی بی گل زنگ زده بود، گفتم در دفتر هنوز خواب هستید، ناراحت شد گفت میدانم غنی هر بار، در هر جای كه “پیك” بالا می كند همان جا خوابش می برد و علاوه كرد كه برای تان احوال بدهم، اولاد ها از ساحل جزیره تنریف تلیفونی تماس گرفته اند و می گفتند در حین آیسكریم خوردن هستند و بابا را یاد می كنند!

You may also like...