ترانه‭ ‬بخوان

استاد لطیف ناظمی

که‭ ‬گفته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خاموش‭ ‬شو؟‭ ‬ترانه‭ ‬بخوان
ترانه‭ ‬چیست‭  ‬؟غزل‭ ‬های‭ ‬عاشقانه‭ ‬بخوان
بخوان‭ ‬به‭ ‬بزم‭ ‬و‭ ‬خیابان‭ ‬و‭ ‬کوچه‭ ‬و‭ ‬بازار
که‭ ‬گفته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬،فقط‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬بخوان؟
مترس‭ ‬هیچ‭ ‬زبانگ‭ ‬غریب‭ ‬شب‭ ‬زدگان
به‭ ‬بامداد‭ ‬و‭ ‬سحرگه‭ ‬بخوان،‭ ‬شبانه‭ ‬بخوان
زمان‭ ‬بستن‭ ‬لب،کشتن‭ ‬صدا‭ ‬بگذشت
بدین‭ ‬بهانه‭ ‬برون‭ ‬شو،‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بهانه‭ ‬بخوان
کمی‭ ‬برای‭ ‬دل‭ ‬تنگ‭ ‬شهروندانت
کمی‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬اندوه‭ ‬آشیانه‭ ‬بخوان
قسم‭ ‬به‭ ‬عشق‭ ‬که‭ ‬ای‭ ‬زن‭ ‬سکوت‭ ‬تو‭ ‬تلخ‭ ‬است
بخوان،حماسه‭ ‬ی‭ ‬خونین‭ ‬این‭ ‬زمانه‭ ‬بخوان

You may also like...