تراکم

شعری از مقصود حیدریان
——————————-

این رؤیا
جیب هایش خالی
چشم هایش خالی
دست هایش
به ریسمان روشن یک چراغ دستی
در عمق شب فرو می شود

باد هم
خودش را غرق می کند در خاک
خودش را غرق می کند در پاییز
و جنگل
در عمق شب
فرو می رود

نگاه کن!
این مار ابلق
به من نزدیک شده است.

You may also like...