شماری از آثار محمد شاه فرهود

%d8%ac%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b2%d8%a8%db%8c%db%b1

جنایات حزبی جلد نخست

زمستان ۱۳۸۸خ، انتشارات شاهمامه

 

 

%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%b1

سال تعويض صنوبر با سگِ مجنون، طرح روی جلد : نعيم فرھود

نشرالکترونيک زمان : جنوری 2009 برگ آرا و ناشر: ” شاھمامه “

 

%d8%a8%d9%88%d8%b7%db%8c%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa

بوطيقای ناپيوست، طرح روی جلد : ھژبر مير تيموری زمان چاپ : بھار ١٣٩١ خورشيدی برگ آرايی: بنياد “شاھمامه”، ھالند

 

jenayathezbi2

جنايات حزبی، جلد ٢ & ھژبر مير تيموری زمان چاپ: بھار ١٣٩١ خورشيدی، انتشارات شاهماه

 

%d8%ac%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b2%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%85

 

 

جنایات حزبی، جلد سوم، دسامبر 2015،

 

You may also like...