حسین آرمان در گفت و شنید با نصیر مهرین

Screen Shot 2017-06-19 at 21.57.23

از قلم عتیق الله نایب خیل

 

نام کتاب: خاطرات هنری استاد محمد حسین آرمان در گفت و شنید با نصیر مهرین

چاپ نخست: جنوری 2017

برگ آرایی و چاپ: انتشارات شاهمامه

تعداد صفحات 182

وقتی ذکر نام استاد محمد حسین آرمان به میان میآید، ذهن من مردی را تصویر می کند که گیتار به گردن آویخته، روی استیج ایستاده و با آواز حزین زمزمه می کند که: “جوانی هم بهاری بود و بگذشت”. آواز رسا و گیرا، گاه شاد و زمانی غمگین که برف نشستهً روزگار بر سرش، گویای آنست که “موی سپید را فلکش رایگان” نداده است. آوازی هم که از آن حنجره در لابلای تارهای گیتار بر می خیزد گوش هر شنوندهً را نوازش می کند.

خوشبختانه کتاب خاطرات هنری این بزرگمرد عرصهً موسیقی و تیاتر کشور به همت نویسنده و تاریخ نگار کشور، جناب نصیر مهرین، به شکل گفت و شنید با زیور طبع آراسته گردید و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.

کتاب در 182 صفحه، روی کاغذ اعلی به چاپ رسیده و مشتمل بر دو قسمت است. قسمت اول به شکل پرسش و پاسخ به وسیلهً آقای نصیر مهرین با استاد محمد حسین آرمان و قسمت دوم به نوشته های تعدادی از بزرگان ادب و هنر در ارج گذاری از استاد آرمان اختصاص یافته است.

هنگام ابراز نظر پیرامون این کتاب، شایان یادآوری است که تاریخ هر کشوری تنها به وقایع و رویدادهای سیاسی ویا اجتماعی، محدود نمی شود؛ بلکه شامل رویداد های هنری نیز می گردد که موسیقی یکی از اشکال آن است. در کشور هایی که عرصهً هنر به صورت عموم و هنر موسیقی به صورت خاص با موانع فرهنگی مواجه است، حفظ و رشد آن کار حوصله مندان و دوست داران واقعی آن است. و باز کشوری که چهار دهه جنگ خونین را پشت سر گذاشته و هر روز صدای انفجار راکت و بم خواب را از چشمان مردمش ربوده و سفرهً ماتم در هر خانه و کاشانه یی پهن کرده، عده یی هم بر زخم های خونین مردم با تار و آواز موسیقی مرهم گذاشته اند که استاد محمد حسین آرمان یکی از آن هاست. مبالغه نیست اگر ایشان را از پیش کسوتان هنر موسیقی و تیاتر در کشور دانست. زیرا کتایب خاطرات خود به آن گواهی میدهد.

 

موسیقی به مثابه یکی از اشکال هنر از دستاورد های ارزشمند جامعه بشریست. ازخصوصیات بارز آن یکی هم اینست که بدون نیاز به تکلم و زبان خاصی، احساس و عاطفه انسان را منتقل می کند و به مرزهای جغرافیایی و حتی زبانی و فرهنگی محدود نمی شود و تاًثیرات جهانشمول دارد. اما حفظ و رشد این هنر به پشتکار و زحمات شباروزی نیازمند است. زحمات و مشکلاتی را که استاد آرمان و دیگر دست اندکاران عرصهً موسیقی کشور درین راستا دیده اند، ثبوتی بر این ادعای ماست. درین گفت و شنود استاد آرمان از مشکلات موسیقی کشور می گوید و این که او و تعداد اندک یارانش چه گونه توانسته اند با همه دشواری ها و موانع بر سر راه، نه تنها این هنر ارزشمند را حفظ نمایند؛ بلکه جایگاه مناسبی نیز برای آن در خانوادهً موسیقی جهان احراز نمایند. خوشبختانه نویسندۀ گرامی نصیرمهرین با طرح پرسش های جامع توانسته است قدم به قدم سیر تکامل موسیقی کشور و سهم استاد آرمان را در تکامل این هنر در کشور به بررسی گیرد و تصویر نسبتا” روشنی از مشکلات و موانع و هم زمینه های تشویق و ترغیب و تکامل آن را بررسی نماید.

 

خوشبختانه مشعل تابناک هنر موسیقی در خانوادهً هنر پرور استاد آرمان نیز ادامه یافته است. هنر ایشان به مشعل داران بعدی، مشعل آرمان و خالد آرمان فرزندان این هنرمند محبوب منتقل گردیده است که آن ها نیز از چهره های مطرح و شناخته شده در عرصه موسیقی کشور هستند.

ضمن آرزوی طول عمر برای استاد آرمان و موفقیت های بیشتر به این خانواده هنری، جا دارد از آقای نصیرمهرین نیز اظهارسپاس نمود که با حوصله و پشتکار لازم زمینه های نشر این خاطرات را فراهم نموده است. از انتشارات شاهمامه نیز از بابت توجه در چاپ کتاب ابراز امتنان نمود.

You may also like...