خاکبوس

مختار‭ ‬دریا

اهدا‭ ‬به‭ ‬دانشمند‭ ‬والا‭ ‬گهر‭ ‬استاد‭ ‬یاسین‭ ‬فرخاری‭ ‬گرانقدر

یک‭ ‬دمی‭ ‬در‭ ‬بزم‭ ‬هستی‭ ‬عاشق‭ ‬فرزانه‭ ‬شو
گِرد‭ ‬شمع‭ ‬محفل‭ ‬فرزانگان‭ ‬مروانه‭ ‬شو
سر‭ ‬به‭ ‬پای‭ ‬خُم‭ ‬بنه‭ ‬دراوج‭ ‬شوق
جرعه‭ ‬ی‭ ‬میگسار‭ ‬مست‭ ‬و‭ ‬خادم‭ ‬بر‭ ‬در‭ ‬میخانه‭ ‬شو
در‭ ‬فضای‭ ‬بیخودی‭ ‬سیری‭ ‬زخود‭ ‬رفتن‭ ‬نما
دور‭ ‬از‭ ‬قید‭ ‬تجملهای‭ ‬چون‭ ‬زولانه‭ ‬شو
هر‭ ‬مقام‭ ‬زندگی‭ ‬با‭ ‬ناتوانی‭ ‬توأم‭ ‬است
بی‭ ‬هراس‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تضاد‭ ‬خلقت‭ ‬خاکانه‭ ‬شو
درکمال‭ ‬فقر‭ ‬تاجی‭ ‬از‭ ‬قناعت‭ ‬نِه‭ ‬به‭ ‬سر
تکسوار‭ ‬تیزتک‭ ‬با‭ ‬شوکت‭ ‬شاهانه‭ ‬شو
لحظه‭ ‬ی‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬برآ،بر‭ ‬موج‭ ‬هستی‭ ‬سیر‭ ‬کن
غرق‭ ‬و‭ ‬محو‭ ‬درتجلی‭ ‬های‭ ‬آن‭ ‬جانانه‭ ‬شو
بشکن‭ ‬این‭ ‬زنجیر‭ ‬زندان‭ ‬عدم‭ ‬فرجام‭ ‬را
با‭ ‬تعلقها‭ ‬و‭ ‬اوهام‭ ‬و‭ ‬هوس‭ ‬بیگانه‭ ‬شو
در‭ ‬طواف‭ ‬عشق‭ ‬چون‭ ‬پروانه‭ ‬بال‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬بسوز
سالک‭ ‬صادق‭ ‬دراین‭ ‬ره‭ ‬همره‭ ‬ی‭ ‬پروانه‭ ‬شو
در‭ ‬فنا‭ ‬جو‭ ‬وصل‭ ‬و‭ ‬بگذر‭ ‬زاین‭ ‬خرابستان‭ ‬دهر
خاک‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬همچو‭ ‬گنجی‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬ویرانه‭ ‬شو
خاکبوسی‭ ‬کن‭ ‬چودریا‭ ‬و‭ ‬زُلال‭ ‬و‭ ‬صاف‭ ‬باش
پایبوس‭ ‬اهل‭ ‬دل‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬فرزانه‭ ‬شو

مختار‭ ‬دریا‭ ‬10‭ ‬مارچ‭ ‬2021‭ ‬میلتون‭ ‬کانادا

‭***‬

You may also like...