پیرامون «فراسو» About FARASU.NL

– Farasu is an independent website. It covers various and diverse subjects for the purpose of enlightenment and archiving.
– Farasu believes in principles of freedom, specially freedom of expression, democracy, social justice and intellectualism and tries hare for insuring of these values.
– Articles and material sent for publication are subject to evaluation by the editorial board who are free in selection and editing them.
– Farasu takes no responsibility in connection with the contents of the published material.
– Farasu does not re-publish material being published in other sources, but in exceptional cases.
– Farasu proudly accepts publication of academic papers i.e monographs, thesis and essays of Afghanistan scholars and academicians.

Director, Owner and Editor-in-Chief: Manizha Naderi

Editor: Saboor Raheel, Writer and In-Charge of News, USA

Gulchehra Naim Yaftalee, In-Charge of news collection, Head of Women Cooperation Organization of Afghanistan

Translation Assistants:

Dina Amin. Canada
Ramin Khurasani
Khair Mohammad Amini

– «فراسو»ویبسایت مستقل و غیر وابسته است، دربرگیرندهٔ مطالب متنوع به منظور روشنگری و آرشیف سازی؛
– «فراسو»با اصول آزادی به ویژہ آزادی بیان، دموکراسی و برابری، عدالت اجتماعی و خرد ورزی همباور است و برای تأمین آن تلاش می ورزد؛
– «فراسو»زمینه ییست قلمبدستان داخل و خارج کشور را برای انتشار عقاید روشنگرانه در مسیر رسیدن به یک جامعه و فرهنگ والای انسانی و عاری از هرگونه تبعیض؛
مطالب رسیده به «فراسو»از جانب هیئت تحریر بررسی و انتخاب میشود و ایشان دست باز در گزینش و ویرایش نبشته ها دارند؛
– «فراسو»هیچ نوع مسؤولیتی را در قبال محتوای مطالب به عهده نمی گیرد؛
«فراسو»مطالب نشر شده را به نشر نمی رساند به جز در موارد استثنايی؛
– «فراسو»، نشر پژوهش ها و تیزس های علمی دانشمندان و دانش پژوهان افغانستانی داخل و بیرونمرزی را نیز می پذیرد.

گرداننده، صاحب امتیاز و مدیرمسؤول:منیژہ نادری

همکاران بخش رویدادها:

صبور رحیل نویسنده و مسؤول بررسی رویدادها، امریکا
گلچهره نعیم یفتلی در بخش گرد آوری رویدادها، مسؤول نهاد «همیاری زنان افغانستان»، هالند

همکاران ترجمه:

دینا امین، کانادا
رامین خراسانی
خیر محمد امینی

***

زمان ایجاد تارنمای فراسو:بهار1395خورشیدی