دو یادداشت از برگهء پرتو نادری

وقتی این گزارش تلخ و خونین پخش شد که طالبان خانه‌های 400 خانوادۀ بدخشانی در کندز را ویران کرده و دارایی‌های‌شان را به یغما برده اند. شماری را هم تیر باران کرده اند به یاد این گزارش تلخ زنده یاد غبار افتادم که تاریخ تکرار می‌شود. دیروز مثلث سیاه و فاشیستی نادر، هاشیم و شاه محمود، یک چنین جنایتی چنیگزی بر مردم شمال روا داشته بودند و امروز مثلث فاشیستی کرزی، اشرف احمدزی و طالبان چنین می‌کنند.این هم روایت غبار از کوچ اجباری 900 خانودۀ ترکمن از خان‌ آباد به دستور شاه محمود!

***

از پیرمرد پرسیدم، چه گویی اندر باب آمدن و رفتن امریکایی‌ها؟
گفت: چیزی بگویم باز می‌گویی پیرمرد بدزبان است.
گفتم: خیر ، چیزی بگو دگر چنین نمی گویم!
گفت؛ همان مثل عامیانه است.
گفتم: چه مثلی؟
گفت: یک مثل عامیانه می‌گوید: ریده ربده آمدند، خورده خورده رفتند!
خنده ام گرفت.
گفت: اگر چنبن نمی بود یک چنین دموکراسی بویناک بر جای نمی‌گذشتند!

You may also like...