پنج «ی» در زبان پشتو

د پښتو پنځه «ی»

اثر محترم عبدالعلی رسول‌زاده

برگرفته از ویبسایت:  www.pashto.se

 

 

Screenshot 2020-10-20 at 15.43.49

You may also like...