ریاضیات معاصر

جلد اول
ستها و استعمال آنها
مؤلفان:
ایتیان ژیل، دفتر پیداکوژی، لیسهٔ استقلال
محمد امان نادری، دیپارتمنت ریاضیات،‌موسسهٔ عالی تربیه معلم روشان
قوس 1354 خورشیدی
نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه

 

Sets1

You may also like...