روابط و تطبیقات

انتشارات شاهمامه این سلسلهٔ ریاضیات معاصر را به دسترس شما قرار میدهد:
جلد دوم
روابط و تطبیقات
مؤلفان:
ایتیان ژیل، دفتر پیداکوژی، لیسهٔ استقلال
محمد امان نادری، دیپارتمنت ریاضیات،‌موسسهٔ عالی تربیه معلم روشان
قوس 1356 خورشیدی
نشر الکتریکی: بنیاد شاهمامه
جون 2016، هالند
Rawabet

You may also like...