زمینه ء فکری تاجیکان افغانستان برای عملکرد راهبردی

 نگاه تحلیلی به دیروز، واقعیت امروز و چشم اندازفردا

تهیه کننده: دکتر دستگیر «رضایی»

چاپ نخست: پاییز 2019، هالند

این کتاب را میتوانید از انتشارات شاهمامه بدست آرید

77134252_2354372224672148_4979374895872868352_n

lastPageRezaie

You may also like...