سروده یی از استاد کاظم کاظمی

به  شیخ سعدی

خواب دیدی که شاخه های کهن زیر پای تو نردبان شده اند
و سخن گستران این سامان به دکان تو ترجمان شده اند

خواب دیدی که کشور خورشید همه دربست، در قباله ی توست
کابل وبلخ و بامیان با تو، کابل و بلخ و بامیان شده اند

خواب دیدی که مشت می کوبی همچنان با تمام نیرویت
ولی این را بدان که سندان ها همه با مشت امتحان شده اند

وطن فارسی نه آن قریه است که به تاراج کوچیان برود
روزگاری در این وطن حتی مغولان فارسی زبان شده اند

این وطن مرز روشنی دارد،مرز آن واژگان (شهنامه) است
وارثان (خزانه) را چه شده است که دراین خطه،مرزبان شده اند؟

You may also like...