پژوهشی پیرامون شهروند جهانی:

در آیینهٔ افغانستان و هالند

تیزس دکتورای بشیر عزیزی

این اثر برگردان انگلیسی فشردهٔ تیزس دکتورای بشیر عزیزی است که در اصل به زبان هالندی نگارش یافته است و در دانشگاه لایدن – هالند در ۳۵۵ صفحه A4 موفقانه دفاع شده است. دست اندرکاران تارنمای فراسو این موفقیت بزرگ و نشر این را به ایشان و مردم افغانستان مبارک گفته و چشم انتظار برگردان مکمل این اثر به زبان فارسی هستیم.

منبع:

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/87275

Screen Shot 2020-04-15 at 21.00.38

You may also like...