طنجیزه ها و کاریکلماتورها

از: نجیب دهزاد

* خشم؛ مشت را سنگین، مغز را سبک میسازد.
* باید هشیاری ات در حدی باشد که خودت را هم گول نزنی
* شعر سراب گواراست، طنز شوره زار شیرین.
* رشوت تار ریش اختلاس است.
* فاصله بین آشپزخانه و تشناب، فقط یک روده ست!
* بالغ هم باید باشی؛ اما شرط ازدواج آدم بودن است .
* موش مسلح پشک را میخورد!
* سیاستمداران ما در مندوی مذهب تجارت میکنند.
* مرگ یک بار چشیده میشود؛ اما شکم سیر.
* درجه حرارت عشق همیشه صد است.
* اقتصاد نان میخورد، سیاست خون.
* هشیاری ما از برکت چند دیوانه است.
* مسلمان نبودن اکثریت ما به نفع خداست.
* معشوقۀ فقیر “نان” نام دارد، عاشق غنی “شکر”
* اجل دو نوع است؛ الهی و امریکایی!
* پله بین پلو میخورد، پشیمان افسوس!
* قدرت شاخ میزند، سیاست لگد.
* جز فریب، خوردن هر چیز به اشتها ضرورت دارد.
* زنده گی خالی از دو اشتباه نیست؛ یا زن میگیری، و یا شوهر میشوی.
* خمی کمر “قانون” از وزن “واسطه” ست.
* آنقدر به نان اندیشید که مغزش را پوپنک زد.
* ما نازدانه ترین ملت دنیا هستیم، غیر طالع، همه چیزمان خارجیست.
* هرآدم کم و بیش غم میخورد، کسی با پول، کسی مفت.
* روشنایی خانۀ قبر ما از آتش جنگ است.
* “اجل” افغانستان واسکت پاکستانی می پوشد.
* تقریباً تمام کله های سیاسی ما در صف، پیش تاریخ خم است.
* دنبوره زدنِ شکم از بیکاریست!
* “عشق” در توشک دفن میشود.
* چربی زبان، از چاقی “شخصیت” میکاهد.
* عدالت پیاده نمیشود، قدرت سواری را باید آموخت.
* “عشق” غرب بی مزه، “محبت” شرق شور ا ست.
* ذره بین را فزیک اختراع کرد، “زاهد بین” را فساد.
* شاید مفت ترین محبت خدا به افغانی “مرگ” باشد.
* جدول زنده گی انسان دو خانه دارد، گهواره و گور.
* مشکل مجردی با آب نکاح حل میشود
* معشوقۀ نصف دنیا ” دالر” نام دارد.
* طالب دموکراسی ریش ندارد.
* حرف آدم پولدوست را نخرید، مفت است.

You may also like...