عوامل بحران همه گیر، ضرورت تغییرات در امریکا و ظهور دونالد ترامپ

ثنا نیکپی

پانزدهم نومبر 2016

تورنتو، کانادا

Factors of pandemic crisis, need for change in America and the rise of Donald Trump

Факторы пандемия кризиса, необходимость перемен в Америке и появление Дональда Трампа

از بحث های تیوریکی ظهور ریالیزم نو ، ریالیزم نامتعارف و تهاجمی جورج دبلیو بوش و ریالیزم محتاطانه اوباما که بحث های بلند و دراز اند میگذریم. از پیامد های آنها که موضوع اصلی این مقاله است آغاز می کنیم.

در باره تغییرات و تغییر ناپذیری سیاست امریکا دو نظر موجود است. .اولی اینست که امریکا توسط سیستم مستحکم اداره می شود، تغییرات در این کشور نا ممکن است و رییس جمهور توسط سیستم ها استخداممی شود و صلاحیت تغییرات را ندارد. نظر دومی بعد از انتخابات اخیر در حال قوام است که مشکلاتی در اجرای کار سنتی سیستم بوجود آمده است. یا با بیان دیگر بحران در داخل سیستم درز کرده است.

ادامه: 

You may also like...