غیرت است یا جهل تبعیض الود 

یلدا صبور

سسس

“شما هایی که از سرپرستی یک زن شرم دارید آیا از یک زن زاده نشده اید؟”

از هزاران سال به این سو درجامعۀ انسانی و در فرهنگ بسیاری از ملت ها، زن سمبول ظرافت، زیبایی عاطفه … و در عین زمان ناتوانی و وابسته به مرد بوده است. اما مرد، سمبول شهامت، بزرگی و توانایی ها!
خوب حالا «شکوه از بخت بد اختر بکنم یا نکنم …» از زمانی که زبان وسیلۀ تکلم انسانها شده است و شاعران به سرودن پرداختند و نویسنده گان به نوشتن، کمتر شاعری از شهامت و دلاوری زنان نوشت و با مروتی هم نرویید که از ظرافت و ابریشم نفسی مردان بنویسد. در حالیکه زنان با ارادۀ آهنین و استقامت چون هندوکش کم نداریم و مردان ابریشمی نفس را هم کم ندیده ایم. با آن هم در طول تاریخ عدالت میان زنان و مردان در بسیاری از کشور های جهان به ویژه در کشور های عقب مانده مانند افغانستان وجود نداشته است .سخن از امروز و دیروز نیست، سخن از یک فرهنگ دیرینۀ قرنها عمر دیده است، از ابتدای پیدایش، از آدم و حوا است که تا به امروز ادامه دارد. تبعیض از آن ابتدایی است که مفهوم زنانگی و مردانگی در فرهنگ نامه ها تفسیر شد.
زنانگی: ۱ـ زن بودن
۲ـ ( اسم ) کارهای مخصوص به زنان ( و بس تمام ! ) در همین واژه نامه واژۀ مردانگی را می نگریم.
مردانگی: مرد بودن، شجاعت، دلیری، مردانگی، دلاوری، بهادری، دارای خصوصیات خوب انسانی (!) رشادت، غیرت، شهامت، تهور، مروت ….
خوب حالا زبانشناسان گرامی و دوستان اهل ادب و معرفت تا خواسته باشید با سنگ خرد و دانستگی های تان بر سر من بکوبید، اما با تمام این حال من منحیث یک زن درک کرده نمی توانم که یک پسوند پس از واژه یک جنس ( زن) فقط زن بودن و کاری های مخصوص به او را ( که شرح درست در فرهنگ نامه از آن نیامده است ) بیان می کند در حالیکه همین پسوند پس از واژه جنس دیگر (مرد) یکبار به معجزه و طغیان اوصاف مبدل میگردد. من گمان نمی کنم که اینجا پسوند ( انگی ) مجرم است و از یک واژه تا واژه ی دیگر ۱۸۰ درجه معانی را عوض میکند، بلکه تقصیر از فاصله برداشت های غیرعادلانه که میان زن و مرد گذاشته شده است، می باشد. فرهنگ تبعیض آلود که نمایانگر جهالت، بی سوادی و تاریک اندیشی و تاریک پروری است، موجودیت زن را در چارچوب رفع نیازهای جنسی، بقای نسل و به جا آوردن کارهای امور منزل ارزش میدهد و بس ! اما سوال اینجاست که پس از گذشت قرن ها، در روزگاری که پیشرفت جهان حد نمی شناسد می توان همچو یک دید را در جامعه پذیرفت؟

امروز در برگه های فیسبوک نگاره یی را دیدم که یک تعداد آدمک ها شعار نوشته شده یی را با خود حمل می کردند که در آن نوشته شده بود : «‌ حدیث شریف
قومی که سرپرستش زن باشد، زیر زمین بهتر است از بالای زمین بر آنها »
منحیث یک زن از خواندن همچو یاوه گویی ها آزرده نشدم . راستش برای این گونه آدمک ها خیلی دلم می سوزد. چونکه دنیای بینیش این گونه آدمک ها کوچک و تاریک و بی ارزش است. ایشان از توانمندی زنان در شک نیستند ، بلکه از توانمندی زنان هراس دارند و از این که در بالاخانه شان هر چه پیدا می شود جزمنطق، به جای آنکه دلیل اعتراض خود را منطقی طرح نمایند، همان گونه که طبیعت مردانگی ! بسیاری این گروه مردان است که برای ساده ساخته کار خویش مسئولیت را برگردن شخص دیگری می اندازند، آن هم کسی که روی سخن او نمی شود سخن گفت! همین گروه انسانها بی خرد هر عمل غیر منطقی را که عقل سالم از پذیرفتن آن انکار می کند، برای مردم بی سواد و ساده پندار قاعده و قانون می سازند و در کنارش می نویسند «حدیث شریفـ» . تا حدی که برای تشناب رفتن و از تشناب برآمدن نیز قاعده ساختند و نوشتن «‌حدیث شریف »
من از زبان زنان و مادران این سرزمین از همین آدمک ها می پرسم :
شما هایی که از سرپرستی یک زن شرم دارید آیا از یک زن زاده نشده اید؟
ترس شما از سرپرستی یک زن در چیست؟ چرا از توانایی یک زن می هراسید؟
یکبار کاه خانه را در گریبان فرو ببرید و بیاندیشید که در تمام خون ریزی ها، تمام آدم کشی ها و تمام چالش های و نیرنگ های شرمسار سیاسی، وقتی که اختیار مادر وطن برای روس ها گذاشته شد و یا تربیت و حمایت از طالبان که خود امروز سرطان بی درمان روزگار مان هستند و هزاران بدبختی دیگر که از زمین و آسمان وطن می بارد، دست کدام زن آلوده بوده است؟ مگر همه و همه ساخته و بافتهِ دست شما مردان نیست؟ اگر زن و یا زنانی با شما همسو شدند، مگر کار شما نبود.
سیاست شما کردید، انسانها را شما قربانی نمودید و اما درد جگر سوزش را مادران کشیدند.
امروز هم هراس شما از آن نیست که یک زن نتواند سرپرست شایسته مردم خویش باشد، بلکه هراس شما از آن است که یک زن خیلی منطقی تر آگاه تر با عاطفۀ زنانه اش که زیبا ترین صفت طبیعی اوست بتواند سرپرست بهتر و مناسب تر از هریک شما باشد.
ای شب پرستان بدانید که این فریاد را مرحوم عبدالرحمان پژواک چند دهه پیش سروده بود
«‌در آن دیار که زن را ضعیف میدانند
ضعیف بودن زنها ز ضعف مردان است»

۱۵.۰۸.۲۰۱۶

You may also like...