فراخوان

صرف برای صفحه نخست است این متن

با درود خدمت شما،

به آگاهی دست اندرکاران قلم و اندیشه میرسانیم که قرار است ویبسایتی زیر نام «فراسو» به نشر گذاشته شود. هدف اساسی این ماهنامهٔ انترنتی بسیج نویسنده گان، شاعران، سایر دانشمندان و روشنفکران ما در پخش اندیشه ها و اندوخته های وزین شان زیر نام این برگهٔ میباشد.

پیرامون فراسو

– «فراسو» ویبسایت مستقل و غیر وابسته است، دربرگیرندهٔ مطالب متنوع  به منظور روشنگری و آرشیف سازی؛

 – «فراسو» با اصول آزادی به ویژہ آزادی بیان، دموکراسی و برابری، عدالت اجتماعی و خرد ورزی همباور است و برای تأمین آن تلاش می ورزد؛

 – «فراسو» زمینه ییست برای انتشار عقاید روشنگرانه در مسیر رسیدن به یک جامعه و فرهنگ والای انسانی و عاری از هرگونه تبعیض برای قلمبدستان داخل و بیرونمرزی افغانستان؛

 – مطالب رسیده به «فراسو» از جانب هیئت تحریر بررسی و انتخاب میشود و ایشان دست باز در گزینش و ویرایش نبشته ها دارند؛

– مسؤولیت محتوای مطالب به دوش نویسنده است؛

– «فراسو» هیچنوع مسؤولیتی را در قبال محتوای مطالب به عهده نمی گیرد؛

 –  مطالب رسیده به «فراسو» بعد از بررسی هیئت تحریر مستقیم به نشر سپرده می شود و شمارهٔ مشخص ندارد.

 گرداننده، صاحب امتیاز و مدیرمسؤول: منیژہ نادری شمارهٔ نخست: بهار 1395 خورشیدی

خواهشمندیم تا با ارسال مطالب و نوشته های تازه و ارزشمند تان به محتوا و رنگینی بیشتر این صفحه بیفزایید.

شمارهٔ نخست قرار است تا اوایل جون سال روان به نشر سپرده شود. در صورت علاقمندی به این برگه امیدواریم در معرفی و اطلاع رسانی به سایر قلمبدستان ما را یاری رسانید.

با عرض سپاس،

منیژہ نادری

مسؤول «فراسو»

You may also like...