فراورده های قلمی نویسنده، شاعر و مؤرخ محترم کریم پیکار پامیر

1- نقش پاکستان درتراژیدی خونین افغانستان (جلد اول)

2- نقش پاکستان …(جلد دوم)

3- افغانستان ازشاه شجاع الملک تا ببرک کارمل

4- ظهور وسقوط اعلیحضرت امان الله خان

5- امیران دست نشانده درافغانستان

6- استبداد امیرعبدالرحمن خانه واثرات منفی آن بالای جامعه ی أفغانستان

7- وهابیت و تروریسم جهانی

8- شاعران غربت نشین افغانستان درکانادا

9- بررسی وقایع افغانستان از2001 تا 2014م (دردوجلد، هرجلد 520صفحه)

10- چهره ی اصلی امیردوست محمد خان درآینه ی تاریخ

11- استبداد سردارمحمد هاشم خان و پیامد های آن درافغانستان

12- بررسی تنشهای قومی درافغانستان، چهل سال فعالیت رسانه یی افغانها درتورنتو

13- نامه یی به مادر میهن

14- پندارنیک (شامل یکصد مقاله ی کوتاه)

15- مجموعه های شعری:

16- حماسه ها

17- رباعیات

18- آب و آتش

19- شهرویرانه ی دل

You may also like...