قره باغ غزنی را طرف توجــه قرار بدهیم

Screen Shot 2018-03-17 at 10.49.08
نصیرمهرین

بیدادی را که تا حال، نبود امنیت و عاملان آن ایجاد کرده است، آنگاه بیشتر ومتبارزتر طرف توجه قرارگرفته است که گلوهای بریده شده اند، سینه های دریده و جمعی گروگان. این بیداد لگام گسیخته که طی سالیان متمادی قربانی می گیرد و خواب را از چشمان مردم ربوده ، در کمند نیامده است. زیرا آنانی که امنیت را برهم میزنند، همچنان تیز میرانند و در همه جای وطن، دهشت ایجاد میکنند. حالا همه میدانند که حکومت هم به عنوان نهاد مسؤول، برنامه وطرحی برای مهار نمودن اعمال دهشت آفرین نداشت. حتا خائنانه تر آنکه مدافع ومشوق گروه های هراس گستر بوده است.
عاملان دهشت آفرینی، در بسا نقاط کشور، موفقیت های بیشتری را به دست آورده اند. هنگامی که می بینند، هزاران انسان مظلوم از جوزجان وفاریاب و . . . راه کابل ویا مزار شریف را در پیش میگیرند و می گریند، هنگامی که عاملان اعمال غیر انسانی می بینند که مقاومت ومخالفت جدی سر راه ایشان حضور نمی یابد؛ جسورتر میشوند. کارنامه های دهشت افگنی ومردم آزاری بیش از دو دهۀ پسین، از این جسارت توحش آمیز و لگام کسیخته آگنده است.
اما آنچه روزهای پسین درغزنی رویداد، از حرکت مثبت و مخالفت ها ومقاومت های مردمی وایستاده گی متشکل وجمعی در برابر دهشت افگنی حاکی است.
باشنده گان دیرینه واصلی ولایت غزنی در همه واحد های اداری، با این ویژه گی بیشتر شناخته میشوند که انواع ستم وتبعیض دیرینه وکنونی را بار دوش دارند. قتل های جریحه دار کننده، اختطاف های تروریست ها، ایجاد ترس و نا امنی همیشگی که از سر حوزۀ وسیع غزنی دست بردار نبوده است، باری با انتقال جسدهای تعدادی از قربانیان تروریسم به کابل و جلب توجه هموطنان بسیار، نشان سیلی بر روی حکومتگران فساد گستر و تروریست دوست. روز های اخیر، در مسیر راه کابل – قندهار، با حرکت چشمگیر خویش، گام دیگری در حوزۀ مخالفت با تروریسم وبی کفایتی های مسؤولان امور برداشتند.
به خاک نسپردن قربانیان دهشت آفرینی ها، ایجاد خیمۀ تحصن، طرح مطالبات برحق، مبنی بر توجه مسؤلان امور، طرح برطرفی مقام های اداری وامنیتی، بسیج نیروی مردمی، سمت وسو دادن در مسیری که مردم بیشتر را به سوی خود جلب میکند، از ویژه گیهای این حرکت است. حرکت غزنی بر دلهای آزاردیده گان بذر امید می نشاند و در جای فرار ونا امیدی، مقاومت و مخالفت گستردۀ مردمی را نشان میدهد.
ضمن دفاع از این حرکت، شایان یادآوری است که هرگاه همچو مخالفت های مدنی، تعمیم بیابد و سرتاسری شود، همچنان فعالان دست اندرکار و دلسوز، هماهنگی های لازم را میان حرکات پراگنده ایجاد نمایند، مردم ما، قدرتی را خواهند داشت که جلو خود سری های حکومت فاسد و مزد بگیر را می گیرد.
پس لازم است که این حرکت غزنی را بیشترطرف توجــه قرار بدهیم و از آن نکات رهنمود شوندۀ آن آگاهی بیابیم.

You may also like...