متأسفم برای صبح هایی که نشانِ غم های تازه دارند

شعر از: تایلر نات گریگسون Tyler Knott Gregson

برگردان: ظاهر تایمن

متأسفم از صدای تفنگ ها، کارتوس ها، درد
متأسفم از خونی که باران آنرا نخواهد شست
متأسفم از بمب ها، انفجار ها، اشک ها
متأسفم برای آنانی که از هراس ما، به غرور میرسند
متأسفم برای دنیایی که با تنفر خویش آن را وحشتسرا میکنیم
متأسفم برای آن هایی که فکر می کنند خیلی دیر شده است
متأسفم از درهمی و برهمی، سراسیمه گی، دیوانه گی
متأسفم برای صبح هایی که نشانِ غم های تازه دارند
متأسفم برای این هراس، سیاهی، شب
سپاسگزارم از همهء آن هایی که هنوز هم روشنی را دنبال میکنند

You may also like...