معرفی کتاب

نصیرمهرین

مشخصات کتاب

نام کتاب: چهل سال فعالیت رسانه یی افغانها درتورنتو

مؤلف:کریم پیکار پامیر ناشر: انجمن دانش درکانادا

طرح ودیزاین پشتی: ثنا متین نیکپی تیراژ: پنجصد جلد محل چاپ: تورنتو – کانادا سال چاپ: 2020 میلادی

چهل سال فعالیت رسانه یی افغانها در تورنتو

مؤرخ وشاعر ارجمند، کریم پیکار پامیر، درعنوان بالا، خواننده را از سالهای نخست رسیدن به کانادا به اینسو، به ویژه با نشان دادن فعالیت های گوناگون فرهنگی – رسانه یی هموطنان ما در شهر تورنتو آشنا میسازد.

Screenshot 2020-12-21 at 22.57.53

با کوتاه اشاره یی نمادین ازبدحادثه، برای خواننده، اوضاع وعوامل مهاجرساز وناگزیری ها برای مهاجر شدن از افغانستان را، در واقع با بیتی از حافظ شیراز تصویر میکند:

ما بدین در نه پی حشمت وجاه آمده‌ایم

از بــد حادثه این جــا به پنــاه آمده‌ایم

وبا این یادآوری که آنگاه که ازبدحادثه ، دراوایل سال ۱۹۸۳میلادی با همسر ودو فرزندم وارد شهرمونتریال، مربوط ایالت کیوبک کانادا گردیدم، روزگار دل آزار وهجرت نا آگاه از سرنوشت بسا خانواده ها را در پیش چشمان ما میگذارد. روزگاری که نجات جان وحیات خانواده مطرح بود، اما اینکه کودکان ما را چه سرنوشتی در استقبال نشسته است، مفقود. جوانان امیدواری که برای تحصیل وکار وتلاش در میهن خویش می اندیشدند وبرنامه ها وتصوراتی را پی می ریختند، باری با امواج تهدیدگر ونابودکنندۀ استبداد مواجه شدند که دهن برای بلعیدن آنها گشود.

با نمادبدحادثه، پیامدهای حادثه زا را که درمسیرمختلف سمت یافت، یادآور میشود. وسپس از سال 1985 که از ایالت کیوبک، به سوی شهر بزرگ تورنتو رهسپارشده است، به شرح فعالیت های فرهنگی مهاجرین هموطن می پردازد. در واقع تمرکز کار ومحتوی اصلی کتاب نیزفعالیت ها درهمین شهر است.

ازچهرۀ سمت یابی مختلف مهاجران مینویسد. از توجه به درس، شعر، تجارت، فعالیت سیاسی با بحث های داغ، ابراز نفرت علیه مهاجرسازان وگروه هایی که ضد سهمگیری دگراندیشان بودندیاد میکند.

از آنانی با نیکیی یاد میکند که فرصت را از دست ندادند:

امروز خوشبختانه دیده میشود که صدها تن از جوانان افغان که با موفقیت از کانون های علمی فارغ گردیده اند، بعنوان داکتران طب، وکلای مدافع، افسران پولیس، مهندسان، سیانس دانان ومدرسان معارف مشغول کار وخدمتگزاری هستند.”

اما برای منظوراصلی، کتاب را به چندین فصل تقسیم کرده که مشخصات فعالیت ها را وضاحت میدهد.به این ترتیب:

درفصل نخست، رسانه های نوشتاری درتورنتو در فصل دوم، پیرامون رسانه های صوتی ورادیویی معلومات میدهد ودر فصل سوم شبکه های تلویزیونی هموطنان مهاجر را نام می برد.

ویژه گی جالب تصویرفعالیت های این چهار دهۀ پسین از قلم پاکیزۀ این عزیز در این هم است که همه را بدون درنظرداشت اختلافات خود با برداشت ها و سلیقه ها وافکار دیگران نام می برد.

این کتاب میتواند، سرمشق ونمونۀ کاربرای آنانی باشد که فعالیت های فرهنگی، اجتماعی وسیاسی مهاجران را در کشورها وشهرهای مختلف روی کاغذ می آورند.

کتاب چهل سال فعالیت…”بیش از هشتاد صفحه، آنگاه که در سطح اجزای آن از طرف سایر هموطنان به بسط وگسترش برسد، سیمای دقیق ومکمل تری از جزئیات زنده گی مهاجرانی که با امواج مختلف مهاجر ساز مواجه شده اند، ارائه میکند.

این کتاب وزحمات جناب پیکار پامیر نشادهندۀ آن نیز است که همه مهاجران در خواب غفلت به سر نبرده اند. اگر کسانی خود را فروختند وبه پرزه های حقیردستگاه های جهنمی وفساد آلود وشبکه های مافیایی پیوستند، اگر کسانی بی ادعا زیستند وکاری نتوانستند، اما خیانت ووطنفروشی را نپذیرفتندکسانی را هم داشته وداریم که درفش فرهنگ ونیاز بهزیستی را بلند نگهداشته وبا امید زیستن را ازدست ندادند.

این صفحۀ زنده گی ناپدید نمیشود، زیرا جز صفحات تاریخ شده است. زهی سعادت برای جناب پیکار پامیر ویاران وهمکاران شان وبرای جناب عبدالباری جمال که با دست های سخاوتمندانه، نیازمادی برای چاپ این کتاب را رفع کرده اند.

&&&

You may also like...