نگاهی به عوامل فرار اشرف غنی

۴

اشرف غنی احمدزی کیست و کی بود؟

آدمی که در شهرابوظبی مرکزکشور امارات متحدۀ عربی، ظاهراً آرمیده است، گویند از بسیاری خبرنگاران رمیده و در نا آرامی به سر می برد. بیشترین مشغولیت وی تماس های تلفونی است وگاهگاهی شبانه دیدارهای پر رمز وراز دارد. در این اواخر که برادرش حشمت غنی عکس وخبری از او را به نشر سپرد، نشانی شد براحتمال تداوم فعالیت هایی که طی چند سال در افغانستان انجام داد. همچنان که تصدیق شد گوشت از ناخن جدایی ندارد. زیرا این دو برادرچند سال پیش ناسازگار شده وهمدیگر را در واقع دیوانه نامیده بودند. بازهم تصدیق شد که دیوانه ها در کارخود هوشیار استند!

اگر اشتباهی درابرازاین سخن وجود داشته باشد سزاوار کمک اصلاحی است که مطابق برداشت نگارنده، کارکرد و فرارغنی وهمچنان واکنشهای که در سطح جامعه وخارج در برابر فرار وی تبارزیافت، بی مانند است. تحقیقات پروژۀ جرایم جهانی که وی را فاسد ترین فرد سال 2021 لقب داد، با توجه به نقش وی بسیار زیبنده اش است.

پذیرفته میشود که این آدم فاسد ترین فرد سال 2021 است، اما یاد ما باشد که پروژۀ مذکور بیشتر برفراراین فاسد عطف کرده است، نه برنقش پیشینه ووضعیت سالهایی که تعفن فساد اکثریت عظیم مردم را می آزرد و بیداد میکرد، اما فاسدان در هلیکوپترها(چرخ بال) ننشسته بودند و چند هزارانسان حیران وسرگردان، روی به میدان هوایی کابل نبرده بودند، در آبهای مدیترانه غرق میشدند. فریاد وفغان و انواع فحش وناسزای علنی به سوی غنی ودستگاه اش فرستاده میشد. پس این لقب را غنی از طرف بخشی از مردم افغانستان پیشتر گرفته بود. او درامارات است و امارات او وهمسرش را با ملاحظات “بشردوستانه” (فاسد دوستانه) پناه داده است.

ببینیم که این فاسد چه پیشینۀ را دارا است وکی بود که کارش به چنین سرنوشت نکبت بار رسید.

محمد اشرف، در سال 1328. خورشیدی درلوگر تولد یافت. (ادامه دارد)

You may also like...