نیزاران

 حمیرا نکهت دستگیرزاده
3-6-2016
صد کویر آورده ای اکنون کمی باران بیار
اندکی آواز بر پهنای نیزاران بیار
سرخی تب برتن این کوچه ها جاریست های
خیز، طوفانی به منزلگاه جباران بیار
ناله ها در دهشت این دره ها گم می شوند
آیتی از چشمه های روشن انگاران بیار
اینقدر آزردگی و اینقدر یأس و هراس
روزنی بر تیره گی ِ شام عیاران بیار
بر طلوع مردمی در مردمک های زمین
از نهانگاه زمان پیغام بیداران بیار
کیست فرمان میدهد تا سینه ها سینا شوند
آتشی بر سامری ها و سبکساران بیار
دست ها از آستین های سحر بیرون شوند
ختم این دوران دون را مژده بر یاران بیار

You may also like...