وطن چیست؟

پروین بیگم سرابی

 


وطن پدریست که در تب به فرزندانش دعایی میکند.

وطن مادریست که کینه را به عشق تبدیل میکند.

وطن طفلیست که خنده هدیه میکند.

وطن معلمی ست که الفبای استقامت را می‌آموزد.

وطن سپاهیست که شب بیدار است تا ملتش بخوابد.

وطن مادر کلانیست که عیب نواسه را نمی‌بیند.

وطن پدرکلانیست که پند شهامت میدهد.

وطن آبیست که چرک را پاک میکند.

وطن گلی است که فضا را معطر میکند.

به پاس وطن یکی شویم برادران و خواهران!

You may also like...