پته خزانه فی المیزان

نقد پته خزانه

از قلم قلندر خان مومند پژوهشگر و زبانشاس پشاور و نخستین منتقد پته خزانه

ترجمهٔ دوکتور عبدالاحد وفا معصومی

لطفن برای داونلود کتاب روی جلد آن کلیک کنید.

Screen Shot 2019-06-09 at 02.02.47

Screen Shot 2019-06-09 at 01.52.40

You may also like...