پیرامون فراسو

– «فراسو» ویبسایت مستقل و غیر وابسته است، دربرگیرندهٔ مطالب متنوع به منظور روشنگری و آرشیف سازی؛

– «فراسو» با اصول آزادی به ویژہ آزادی بیان، دموکراسی و برابری، عدالت اجتماعی و خرد ورزی همباور است و برای تأمین آن تلاش می ورزد؛

– «فراسو» زمینه ییست قلمبدستان داخل و خارج کشور را برای انتشار عقاید روشنگرانه در مسیر رسیدن به یک جامعه و فرهنگ والای انسانی و عاری از هرگونه تبعیض؛

– مطالب رسیده به «فراسو» از جانب هیئت تحریر بررسی و انتخاب میشود و ایشان دست باز در گزینش و ویرایش نبشته ها دارند؛

– «فراسو» هیچ نوع مسؤولیتی را در قبال محتوای مطالب به عهده نمی گیرد؛

– «فراسو»، بخش «تیزس های علمی»، آرشیف دست آوردهای علمی دانشمندان و دانش پژوهان افغانستانی داخل و بیرونمرزی را نیز می پذیرد.

گرداننده، صاحب امتیاز و مدیرمسؤول: منیژہ نادری

همکاران بخش رویدادها:

صبور رحیل نویسنده و مسؤول بررسی، امریکا

گلچهره نعیم یفتلی در بخش گرد آوری رویدادها
مسؤول نهاد «همیاری زنان افغانستان»، هالند

دینا امین، کانادا
رامین خراسانی
خیر محمد امینی

***
زمان ایجاد تارنمای فراسو: بهار 1395 خورشیدی

You may also like...